Vereniging - Financieel

 

BALANS 2017							
								
	BEGIN SALDO  1-1-2017				 34.736	
	Bij: rente 2016  1-1-2017			   61	
	AF: overboeking spaarrekening naar r/c 	  -500	
	Bij: overboeking van r/c naar spaarrekekening	 2.000	

	Eindsaldo per 31-12-2017			 36.296	
								
								
SALDI 2017								
								
				beginsaldo 1-1-2017	eindsaldo 31-12-2017	
	Kas			 312			  240	
	Rabo r/c		 518			  899	
	Rabo spaarrekening	 34.736		 36.296	
							
	TOTAAL			 35.566		 37.435	
								
RESULTAAT 2017						 1.869					

			
JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018			
			
				begroting	werkelijk	begroting
INKOMSTEN 			2017		2017		2018
			
contributie			6500		6948		6500
ver.subsidie gemeente		 100		 132		 132
verkoop boek en kroniek		 250		 363		 250
verloting schilderij		 150		 152		 150
rente 2017 spaarrekening 	 60		 zie spaarrek.	 50
kas naar r/c			 		 500	
saldo 2 excursies		  0		 653		  0
spaarrekening naar r/c		  0		 500	
Clubactie Rabobank		 250		 274		 275
diversen			 190				 188
sfeermarkt					 50		 25
bruto opbrengst Lexm. Markt			 278		 400
entree lezingen					 30		 30
totaal inkomsten 		7500		9880		8000
			
				begroting	werkelijk 	begroting
UITGAVEN 			2017		2017		2018
NTI cursus World press/cursus			 830		 700
excursies					 607		  0
drukkosten Kroniek 		3000		2945		3000
zaalhuur en sprekers		 800		 785		 800
retour dubbele betaling				 24		  0
bankkosten			 100		 88		 100
computerkosten en KPN		 285		 113		 300
porto				 150		 48		 150
aankoop boeken etc,		 50		 438		 55
huur Laakhuis			 400		 400		  0
aankoop schilderij		 81		 81		 85
printshop			  0		 65		 100
bestuurskosten/representatie	 175		 249		 250
kantoorartikelen 				 120		 500
keuken inventaris 		 200		 223		 100
familie drukwerk		 50				 50
van r/c naar spaarrek.				2000	
van kas naar r/c				 500	
kraamgeld			 30		 15		 50
hoav				 15		 15		 10
spar						 26		 250
onvoorzien			 164		 28		1000
reservering nieuw onderkomen	2000		
totaal uitgaven			7500		9600		7500
			
renovatie en inrichting van het			 pm
gebouw t.l.v. spaarrekening.