Jaarverslag

Jaarverslag secretaris over 2022

 1. Algemeen

We hebben in 2022 afscheid genomen van de beperkingen i.v.m. de coronapandemie en konden weer publieksactiviteiten houden. Daar hebben we volop gebruik van gemaakt met als hoogtepunt de ‘open dag’ in juni. De verduurzaming van het gebouw is afgerond en ook is er een nieuwe leerzame inrichting tot stand gebracht. 

 1. Ontwikkeling ledental

Op 31 december 2021 telde onze vereniging 386 leden. In 2022 hebben we 8 leden uitgeschreven, hetzij door opzegging van het lidmaatschap, hetzij door overlijden. Daar stonden 18 nieuwe leden tegenover, zodat de vereniging het jaar 2022 toch met groei kon afsluiten: op 31 december 2022 telde de vereniging 396 leden.

 1. Verenigingsgebouw het Historium

Sinds 2018 heeft onze vereniging het Historium in bruikleen van de gemeente. In 2022 is het opknappen, verduurzamen en inrichten van het gebouw voltooid.  Die mijlpaal is gevierd met een feestelijke open dag op zaterdag 11 juni, die massaal werd bezocht.

Met steun van de gemeente is in het Historium een permanente expositie ingericht met als thema ‘Zo was het vroeger in…’ Daarvoor zijn voorwerpen en afbeeldingen gebruikt, die in het verleden aan de vereniging zijn geschonken of in bruikleen gegeven. Ook de vier vitrines zijn ingericht met de thema’s verenigingsleven, Tweede Wereldoorlog, bestuurlijke historie en archeologie.

Als laatste stap in de verduurzaming is een groot deel van de vloer geïsoleerd. De zonnepanelen haalden een opbrengst van 5.895 KWh. Ruim 1.000 KWh. meer dan het jaarverbruik.

 1. Lezingen

In 2022 werden in het Historium zeven lezingen gehouden, die gemiddeld door 25 à 30 belangstellenden werden bezocht.

 • Op 23 maart, na de jaarvergadering, hield bestuurslid Rob van Putten in het Historium een lezing over genealogie. De lezing werd door de 26 aanwezigen gewaardeerd en vormde de aanzet tot de oprichting van een werkgroep genealogie.
 • Op 6 april hield Peter Raatgever van de Stichting Oorlogsgraven een lezing en vertoonde hij enkele indrukwekkende films.
 • Op 18 mei hield ons lid Teun Bikker uit Culemborg voor ruim 20 belangstellenden een lezing over de Revolutie in de Vijfheerenlanden 1780-1795. Hij schonk de vereniging enkele exemplaren van zijn boek over dit onderwerp.
 • Op 9 september hield Rob van Putten een Engelstalige lezing in het Historium. In de zaal zaten 22 nabestaanden van de vliegeniers die in 1943 neerstortten in Hei- en Boeicop. Verder waren er nog 16 bezoekers, onder wie burgemeester Frölich en bestuursleden van de VHLHB.
 • Op 19 oktober hield A. Rijntjes uit Bilthoven een gewaardeerde lezing over vrijmetselarij.
 • Op 22 september was het eerste ‘Open Podium’ met een lezing van bestuurslid Rob van Putten over de Duitse jager ‘Stuka’.
 • Op 8 november vertelde Chris Will uit Everdingen over de geschiedenis van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie als opmaat naar onze excursie.
 1. Excursies

In 2022 zijn twee excursie gehouden.

 • Op 23 april bezochten we de Grebbelinie in Rhenen en het Museum Veenendaal. De bus was goed gevuld met 33 reizigers.
 • Op 8 oktober ging de bus met 40 passagiers naar voormalig steenbakkerij Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede en Fort bij Vechten, een versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

 1. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen in een omvang van 36, 36, 36 en 40 pagina’s.

De standaard omvang is verhoogd naar 36 pagina’s en de oplage naar 450 exemplaren.

 1. Beeldbank

Het werk voor de Beeldbank ging in 2022 op een laag pitje door. Op 31 december 2022 stonden bijna 1.000 foto’s compleet met jaartal en locatie, omschrijving en vaak het GPS-coördinaat in de Beeldbank. Het adres luidt: historie.zederik.nl

 1. Genealogie

Binnen de Historische vereniging zijn sinds vorig jaar twee groepen bezig met genealogie. Een werkgroep houdt zich bezig met het ondersteunen van leden die een stamboom op willen zetten. Zo zijn er twee bijeenkomsten geweest, waarin het gebruik van het stamboomprogramma Aldfear is uitgelegd.

Ook is er een projectgroep bezig. Deze groep heeft afgelopen maanden gewerkt aan het uitzoeken van een schoolfoto uit 1912 van de openbare lagere school in Lexmond. Behalve de geportretteerde leerlingen is er ook geprobeerd de ouders en kinderen in kaart te brengen. De klus is vrijwel geklaard. Er wordt gewerkt aan een wijze van presenteren. Een volgend project is het in kaart brengen van de eigendoms- en bewonersgeschiedenis van de Dorpsstraat. Dit zal gebeuren aan de hand van informatie van het kadaster (Kadasterviewer) en de kennis van dorpsbewoners.

De VHLHB heeft het programma Kadasterviewer aangeschaft, waarmee de eigendomsgeschiedenis van panden kan worden nagegaan.

 1. Diverse activiteiten

Ook in 2022 hebben we een aantal activiteiten ontplooid, waarvan we de belangrijkste in dit jaarverslag expliciet willen benoemen:

 • Herdenking

De VHLHB heeft in woord en daad bijgedragen aan de herdenking van de in de oorlog in Hei- en Boeicop omgekomen vliegeniers. Tussen hun graven en de plek waar het vliegtuig in 1943 neerstortte zijn een informatieplaquette en een oude propeller geplaatst. Nabestaanden van de slachtoffers zijn ontvangen met koffie en gebak in het Historium, waar bestuurslid Rob van Putten een lezing over de neergeschoten Lancaster en de bemanning gaf. De herdenking was een initiatie van Martin Zondag uit Leerdam en werd gefinancieerd door de gemeente Vijfheerenlanden.

 • Fotoboek

De VHLHB heeft het ‘Fotoboek van Hei- en Boeicop’ uitgegeven, geschreven door ons Lid Zwier van der Schagt en geproduceerd door Ronnie Hendriks. Het boek verscheen in een oplage van 500 exemplaren en sloeg enorm aan. Ook financieel was het boek een succes. De schrijver haalde een mooi bedrag op voor de stichting ‘Woord en Daad’ en onze vereniging kon een bedrag aan de kas toevoegen. Er zijn eind 2022 nog ongeveer 30 exemplaren op voorraad.

 • Filmmiddag

Op 15 december is onze eerste filmmiddag gehouden met ongeveer 16 bezoekers. Vertoond werden interviews met o.a. Ida Schep en de gebroeders De Ruiter, tientallen oude foto’s en kaarten van Laak en Dorpsstraat en een film over Lexmond uit de jaren 50.

 • Archief

In de loop van vorig jaar zijn wederom archiefstukken die we van organisaties ontvingen of in bruikleen kregen, overgebracht naar het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU).

 • Website

De belangstelling voor onze website stabiliseert. Per jaar bezoeken 18.500 personen de site, die samen ruim 54.000 pagina’s bekijken.

Alle uitgaven van de Lek en Huibert Kroniek tot en met 2020 zijn te zien op de site.

 • Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2022 elf keer verschenen, waarvan vier keer in de kroniek.

 • Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2022 elf keer verschenen, waarvan vier keer in de kroniek.

 • Familiedrukwerk

De collectie familiedrukwerk is door Stef de Ridder in 2022 weer verder uitgebreid. De verzameling is in het Historium te bekijken. De overlijdensberichten staan ook op de website.