Lexmond in 1955

KRONIEK
2007-2

Walter van Zijderveld en G. Janssen

In het Nieuwjaarsblad Meerkerk en Omstreken, dat Drukkerij A. Schouten indertijd jaarlijks het licht deed zien en ook in Ameide, Tienhoven en Lexmond werd verspreid, kwam in de editie 1955-1956 het volgende artikel voor, dat was geschreven door de gemeente-secretaris G. Janssen. Eigenlijk had het in het eerste nummer van de Lek en Huibert Kroniek 2006 moeten worden geplaatst, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan. We wilden het u echter niet onthouden. Het is nu niet vijftig, maar ruim eenenvijftig jaar geleden. Lexmond in 1956 zal in een volgende Lek en Huibert Kroniek van 2007 worden opgenomen.

Het schrijven van een jaaroverzicht is altijd enigszins riskant: de drukker wil de kopie graag vroeg hebben en de lezer rekent erop, dat hij, in een geurige oliebol bijtend tegen het laatste uur van het jaar, nog even bij de gebeurtenissen van de twaalf volle maanden kan verwijlen. Om drukker en lezer tevreden te stellen: hier is Lexmond van 1 januari tot 14 december!

Elke voorbijganger zal het opgevallen zijn, dat er door de mannen van de firma Woudenberg & Zonen hard wordt gewerkt aan de restauratie der Hervormde kerk. De oude glorie van het schone monument keert langzaam weer! Het was voor de Hervormde Gemeente een (overigens kostbare!) weldaad, dat de kerkvoogdij besloot aan de plaatselijke timmerlieden opdracht te geven tot het plaatsen van een noodgebouw. Maar een eigen predikant gaat niet voor, want in de talrijke beroepen werd men steeds weer teleurgesteld. Ouderling H. Veen ging na een langdurige ziekte heen.

De Chr. Kleuterschool verliet haar noodbehuizing. Op 3 november opende de schoolopzienster mej. Glasz een splinternieuw gebouw, opgetrokken door ambachtslieden van het eigen dorp. Een sieraad voor onze gemeente! En opgedragen toen de Kleuteronderwijswet nog niet door de volksvertegenwoordiging was behandeld, zodat men rekenen moest op ruime giften naast de gemeentelijke subsidie.

Bij het 50-jarig bestaan der A.R. kiesvereniging, sprak de heer
J. Schouten de herdenkingsrede uit.

Opgewekt werd de tienjarige bevrijding van ons land gevierd. Des morgens een dankdienst van Hervormden en Gereformeerden, later op de dag kinder- en volksspelen, des avonds een concert door ‘De Bazuin’, een lampionoptocht en tot slot een vreugdevuur.

Naast vreugde was er ook eer. Aan Hendrik de Jong voor zijn sociale arbeid en aan Jacobus Hamerling voor zijn halve eeuw dienst als organist der Hervormde Kerk te Hei- en Boeicop werd de zilveren eremedaille, behorende bij de orde van Oranje-Nassau, uitgereikt.

Eer viel ook te beurt aan de muziekvereniging ‘Excelsior’ die in Noordeloos een eerste prijs haalde. Ook de zangverenigingen ‘Hosanna’ en ‘Nieuw Leven’ oogstten in sportieve strijd lauweren. De wandelclub ‘Willen is Kunnen’ organiseerde een geslaagde wandeltocht met ruim 600 wandelaars, en behaalde zelf flink succes o.a. in Leerdam en Gorinchem.

Het in februari gehouden bevolkingsonderzoek op tuberculose, waaraan rond 75 pct. der bevolking deelnam, leverde gelukkig geen ernstige gevallen op; het had anders kunnen zijn.

De Stichting ‘Het Vierde Prinsenkind’ kwam een film over haar werk vertonen; dankzij het werk van een klein comité kon een belangrijk bedrag worden overgedragen om de invalide jeugd een echte vakantie te bezorgen.

Zo zijn wij aangeland bij het leed dat ons dorp trof. Het verkeer eiste twee slachtoffers: het zoontje van de fam. Jac. Kortenhoeven, dat reeds een half jaar in het ziekenhuis ligt, en bakker Brokking, die bij het oversteken van de Rijksweg door een auto werd gegrepen en gedood. Een toegewijd lid van ‘Excelsior’ en van ‘Nieuw Leven’ ging met hem heen.

Schoenmaker Gijs Quint, ook een bekende figuur uit ons dorp, overleed na een ernstige ziekte. Opvallend is dat van de 13 overledenen slechts 2 de leeftijd van 80 jaar hadden bereikt.

Het aantal geboorten was iets hoger dan andere jaren, nl. 37. Er werden 15 huwelijken voltrokken.

De E.H.B.O. heeft zich in verschillende wedstrijden flink geweerd en daarom beloonde de raad haar met een flinke subsidie om materialen te kopen.

De vrouwenverenigingen waren ook zeer actief. De algemene bond bakte oliebollen om in 1956 met de oudjes weer een uitstapje te kunnen maken. Over de tocht van dit jaar was ieder zeer tevreden. Dankzij de medewerking van automobilisten en vele anderen konden zij opnieuw ontdekken, dat Nederland ook buiten Lexmond mooi is!

Opgericht werd de arbeidersavondschool met 15 leerlingen.

De voetbalvereniging ‘Lekvogels’ ging over naar het zaterdagmiddagvoetbal. Na deze reorganisatie is de voetbalsport flink opgeleefd en zijn er meerdere (jeugd-)elftallen geformeerd. Jammer dat de training wordt bemoeilijkt door gebrek aan zaalruimte in de winter.

Voor de woningzoekenden was 1955 een triest jaar, want pas in november kon begonnen worden aan 9 nieuwe woningen. Wil de nood gelenigd worden, dan zullen er nog heel wat meer gebouwd moeten worden, maar het bouwvolume is o zo karig.

Voor het bedrijf van de firma van Eck was de plaatsing van een spuiterij een uitkomst. Ook de werkruimte zelf onderging uitbreiding. Stenen kwamen ook elders van pas: In Lakerveld werden nieuwe parallelwegen en een landweg gemaakt door de fa. gebr. Streefkerk in verband met de nieuwe rijksweg Vianen-Gorinchem. In Kortenhoeven kwam een nieuwe aansluiting van de Kortenhoevenseweg op Nieuwe Rijksweg tot stand. In de Laak en langs de Kortenhoevenseweg verdwenen flinke stukken sloot: een mooie opruiming! De Lekdijk tussen Lexmond en Vianen werd geasfalteerd; een grote verbetering, ook voor degene die houdt van het ruime rivierlandschap.

De verkiezing van een schout voor de polder Lexmond in de plaats van de plotseling gestorven T. van Dieren Jac.zn. was voor de ingelanden wel sensationeel: eerst bij een tweede stemming behaalde de heemraad F.A. den Hartog de meerderheid boven
T. Bikker Tzn.

In de vroegere timmerwinkel van A.C. de Koning opende Nic. Tukker een mooie schoenmakerij. J. Hamerling opende mooie toonkamers.

Over het algemeen was de opbrengst in de landbouw en de veeteelt niet slecht, maar de prijzen waren iets aan de hoge kant. Voor het fruit werden flinke prijzen gemaakt, maar jammer genoeg was het beschot vooral in onze gemeente aan de lage kant. De fokvereniging kwam op de jongveedag best voor de dag en de kringkeuring voor geiten is ook goed geslaagd.

Het jaar 1955 is ten einde gegaan. In het ene gezin zal het afscheid van 1955 tranen kosten, in het andere gezin zal de gedachte aan wat voorbij ging, dankbaar stemmen. Als op een wan schudden wij bij de jaarwisseling al onze gedachten; het vluchtige verstuift in de wind der vergetelheid, de kostbare graankorrels blijven achter en worden bij onze herinneringen gestort. Wij tellen dra een jaar verder. Mozes bad: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *