Uit oude couranten van 1932 (4)

KRONIEK
2002-4

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht 8-10-1932
 • In deze krant wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 40-jarig ambtsjubileum van burgemeester Pot. Waarbij de Gemeente Hei- en Boeicop hem een gouden vulpen en vulpotlood in een etui met de volgende inscriptie aanbiedt:

Aan burgemeester J. Pot
aangeboden door de gemeente Hei- en Boeicop
ter herinnering aan het 40-jarige
ambtsjubileum op 5 oktober 1832
1892           Hei-en Boeicop         1932

Bericht 12-11-1932
 • De alleenwonende arbeider B. die reeds meerdere malen van woning veranderde, deed dit ook weer in de afgelopen week. Hij keerde thans reeds voor de 4e keer naar het ook vroeger door hem bewoonde huisje terug, zodat hij wel gehecht is aan deze woning. Of het thans van blijvende aard is, zal de toekomst leren.
Bericht 3-12-1932
 • Deze week werd door commiezen uit Vianen gecontroleerd op het hebben van een rijwielplaatje op de fiets.
Bericht 10-12-1932
 • Door bakker de With werden ter gelegenheid van Sinterklaas wederom aan de schoolkinderen de traditionele speculaas-poppen uitgereikt. Zelfs de kleintjes thuis werden niet vergeten.

Lexmond

Bericht 30-10-1932
 • Woensdagavond werd de Ouderavond aan de Openbare L.S. alhier gehouden. Ruim 60 ouders waren aanwezig. De kinderen voerden als eerste nummer van ´t programma ´t zangspel “Asschepoester” op. Alle jongens en meisjes kenden hun rol uitstekend. Vooral het hoffeest maakte indruk door de kleurencombinatie van de kleeding. Petemoei wekte nogal de lachlust op. Haar uiterlijk was evenals dat van “Asschepoester” keurig verzorgd. De ouders toonden zich zeer voldaan. De kinderen kregen als tractatien allen een reep chocolade en van een der bakkers een speculaaspop. Een aardige verrassing. In de pauze werden de tentoongestelde teekeningen en hand-werken bezichtigd; deze vielen zeer in den smaak door ver-scheidenheid en keurige verzorging. Na de pauze werden lichtbeelden vertoond van Parijs en van ´t Motorschip P.C. Hooft, dat kortgeleden door brand totaal vernield is. Om half elf werd de avond, die zeer aangenaam verliep, gesloten.
Bericht 7-12-1932
 • Vergadering van de IJsclub ´Door Eendracht Vooruit´ alhier in het café ´De gouden Leeuw´ op Woensdag 30 Nov. 1932, des nam. te 7,30 uur. De vergadering werd door 74 leden bijgewoond. De voorz. heette de aanwezigen welkom en gaf daarna het woord aan de secretaris, den heer P.W. Bloks, om zijn notulen van de laatste algemeene vergadering voor te lezen. Nadat deze waren gelezen en goedgekeurd, volgde het jaarverslag en tevens het financieel verslag der vereeniging. De ontvangsten hebben het afgelopen jaar bedragen f. 309,01, de uitgaven f. 183,58. Batig saldo f. 125,43. Voorts werd medegedeeld, dat de bezittingen der vereeniging momenteel f. 550,22 bedroegen. Nadat een en ander in orde bleek bevonden te zijn, volgde Bestuursverkiezing. Er waren niet minder dan 3 vacatures ontstaan, door het bedanken van de heeren P.W. Bloks, secretaris, en H.A. van der Giesen, wegens vertrek en den heer G. Kersbergen, penningmeester. Het bestuur stelde ter voorziening van deze vacatures de volgende voordracht: W. de Jong, J. de Jong Hz. en P. Boogaard, welke personen met bijna algemeene stemmen werden gekozen. De heer Beckerman vroeg hierna of met deze stemming de Bestuursfuncties beslist waren, dan wel of deze door het Bestuur onderling verdeeld worden. De Voorz. deelde mede, dat volgens reglement de Bestuursfuncties onderling worden geregeld. In de Rondvraag vestigde de heer Schrijvershof de aandacht op de verkoopen van bier e.d., die door de nieuwe drankwet zijn verboden, zoodat het bestuur hierop met het verhuren der tenten gelieve te rekenen. De Voorz. dankte den heer Schrijvershof voor diens mededelingen, waarop de heer Beckerman voorstelde, dat het bestuur zich tot B. en W. zou wenden om tot een oplossing te komen, waarbij vergunning tot verkoop van zwak alcoholische dranken zou worden verkregen, aangezien door de nieuwe Drankwet vrijwel alle verkoop van dranken verboden is en dus het tenten geheel zou komen te vervallen. Hiertoe werd besloten.
  Daarna verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. Uitslag: (eerste 6 prijzen een eendvogel): A. Stravers, 1e prijs; G. de Jong Joostzn, 2e prijs; A. Scherpenzeel, 3e prijs; Fr. de Jong, 4e prijs; A. v.d. Heiden, 5e prijs; A. Boef, 6e prijs; (7e en 8e kistje sigaren) A. Versluis Hz., 7e prijs; N. Schrijvershof, 8e prijs; (volgende prijzen ½ pond St. Nicolaas) Gijsb. de Jong, 9e prijs;
  J. v.d Maas, 10e prijs; A. Verhoef, 11e prijs; T. Vlot, 12e prijs;
  A. de Jong, 13e prijs; W. Oosterling, 14e prijs; J.B. Kersbergen, 15e prijs; Jo. Hamerling, 16e prijs; Chr. van Bentum, 17e prijs; G.J. van Gulik, 18e prijs; J. de Heer, 19e prijs; H. Verhoef, 20e prijs. Daarna sluiting.
Bericht 14-12-1932
 • Voor het ontspanningslokaal zijn de navolgende artikelen binnengekomen: Van Douwe Egberts 100 pakjes tabak; H.J. Brokking, 3 pakjes thee, een zak suiker met St. Nicolaas; B. Lemmen, 2 pond koffie; G.J. van Dijk, ½ pond koffie, 2 zakken suiker met St. Nicolaas; C. van Beek, Meerkerk, 15 pakjes thee, 2 ½ pond tabak.

Overzicht werklozen zoals gepubliceerd in het 4e kwartaal 1932.

op 19 oktober             –           33 werklozen
op   2 november         –           33 werklozen
op   9 november         –           39 werklozen
op 23 november         –           41 werklozen
op 30 november         –           42 werklozen
op 14 december          –           52 werklozen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *