Uit oude couranten van 1933 (1)

KRONIEK
2003-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Berichten  11-01-1933
 • Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie, zal Donder-dagavond ook in deze gemeente getracht worden een geitenfok-vereeniging op te richten. De heer S. de Jong Szn., assistent-rijksveeteeltconsulent te ´s-Gravenhage, heeft zich bereid verklaard Donderdagavond a.s. aanwezig te zijn, om het doel en nut van een dergelijke vereeniging uiteen te zetten. Met genoegen kan reeds geconstateerd worden dat het den heer De Jong vorige week reeds gelukt is, te Everdingen een vereeniging op te richten, zoodat onze gemeente niet mag achterblijven. Gezien het groote belang der geitenhouders en de groote voordeelen, in den omtrek reeds verkregen, twijfelen we niet, of alle belanghebbenden zullen met belangstelling de te houden vergadering bijwonen en medewerken tot verbetering van de melkgeit.
 • Duur hooi. Vrijdagmorgen l.l. heeft in café De Gans alhier, door de notarissen Koedam en Van Houten de jaarlijksche verkooping van hooigras plaatsgehad. In tegenstelling met de voorige oogst zal de opbrengst dit jaar niet zoo groot zijn, doch laat de kwaliteit niets te wenschen over. De opbrengst was nogal belangrijk hooger als vorig jaar. De Manhuislanderijen voor het Manhuis te Vianen deden zelfs 35% meer. Dooreengenomen varieerde de meerdere opbrengst tusschen 20 á 25 %. Vermoedelijk is deze hoogere opbrengst toe te schrijven aan de schaarschte van hooi, daar zoo goed als geen oude voorraad in deze omgeving meer aanwezig is.
 • Donderdag l.l. werd in de gehouden zitting van de Rechtbank te Tiel, tegen den arbeider B. alhier een maand gevangenisstraf geëischt, wegens het onrechtmatig genieten van steunuitkeering. De uitspraak werd bepaald op Donderdag 15 Juni a.s. Daar deze zware eisch een gevolg is van een slechts luttel bedrag, dat is achtergehouden, zal het vele steuntrekkers een afschrikwekkend voorbeeld geven.
 • Een groote muizenfamilie. Laatst der vorige week zou de veehouder K. alhier zijn schuur eens een goede schoon-maakbeurt geven. Dat zooiets wel eens nodig en nuttig kan wezen bleek maar al te goed. Bij het verplaatsen van een kist, kwam er eensklaps een groote muizentroep voor den dag, zelfs zoo groot, dat het niet doenlijk was ze alle onschadelijk te maken. Toch wist men ruim een 100-tal van deze schadelijke knaagdiertjes van kant te maken.
Bericht 14-01-1933
 • In verband met het vertrek van de heer van Strien worden er plannen gemaakt om te komen tot de omzetting van de O.L. School in een N.H. school. Er zullen dan dus 2 Christelijke scholen in de gemeente zijn.
Bericht 25-01-1933
 • De 14-jarige zoon van den rijwielhandelaar S. te Leerdam zou Vrijdagmiddag der voorige week, zijn middag vrijaf van de school eens benutten, om zijn tante en oom in deze gemeente, per schaats een bezoek te komen brengen. Tot aan de wetering ging alles goed; nog maar een klein eindje en het doel was bereikt. Toen hij echter onder de brug van den veehouder De J. wilde doorrijden, liep het mis. Plotseling zakte hij er door en zag geen kans zich zelf te bevrijden. Gelukkig werd dit ongeval opgemerkt door het zoontje van den schilder Van B. die alleen daar aanwezig was. Het actieve ventje probeerde eerst nog zelf hem te redden door het toesteken van een stok, doch toen hij zag, dat het niet ging, riep hij om hulp. Onmiddellijk snelden de Gebrs. De J. en W.M. toe, die door middel van een ladder en stokken het geluk hadden den onfortuinlijken schaatsenrijder uit zijn gevaar-lijke positie te bevrijden. Doornat en geheel verkleumd van koude, legde hij daarna zijn voorgenomen bezoek bij de familie S. af, die, dank zij de hulp van de familie A.C. den H. den scholier van droge kleeren kon voorzien, waarna hij per bus met zijn natte plunje als stukken van overtuiging de terugreis naar Leerdam aanvaardde.

Lexmond

Berichten 11-01-1933
 • De Herv. Jongel.-Vereen. “Timotheus” zal dit jaar van hare gewoonte afwijken – n.l. om een Jaarvergadering te houden op den 4den Vrijdag in Januari – en heeft den datum vervroegd, waardoor het de Chr. Zangvereen “Hosanna” is mogelijk gemaakt om ook nog in deze maand haar Jaarvergadering te houden aangezien het in de bedoeling van het Zangbestuur ligt, om dezen winter nog een extra Zanguitvoering te geven, zulks onder leiding van haar directeur, den heer Jo Schelling te Gorinchem.
 • In Kortenhoeven een verlofzaak. De door den heer Th. Swets aanbestede woning met verlofzaak gegund aan de laagste inschrijvers, zal verrijzen in de buurtschap “Kortenhoeven” in de onmiddellijke nabijheid van de zogenaamde “woestijnvlakte” bij het aanvangskruispunt van de nieuw aan te leggen verkeersweg, die achter het kerkhof langs het dorp komt te liggen en nabij de Heicoppersteeg weer op den bestaanden straatweg zal uitkomen.
Bericht 14-01-1933
 • Een dure vechtpartij. Een schoolmeisje was dezer dagen aan het twisten met haar vriendinnetjes, welke ruzie zóó hoog liep, dat de klomp werd te hulp geroepen, om een uitval te doen in de vijandelijke richting. Het doel werd gemist. Niettemin waren de gevolgen er niet minder onaangenaam om. Een groote spiegelruit van den heer B. werd geraakt en ingegooid. Een “kostbare” les.
Bericht 21-01-1933
 • Bestond er reeds j.l. Dinsdag veel liefhebberij voor het schaatsenrijden op de baan van de ijsclub “Door Eendracht Vooruit”, Woensdag d.a.v. was het zeer druk en was vooral de belangstelling uit de omliggende plaatsen opmerkelijk. Donderdag j.l. werd de eerste wedstrijd gehouden, n.l. hardrijderij voor heeren, van welken wedstrijd wij den volgenden uitslag optekenden: 1e prijs Jan Bikker, Meerkerk, f. 15; 2e prijs Dirk Kon, Lexmond, f. 10; 3e prijs Steven Versluis, Lexmond, f. 7,50; 4e prijs Teunis Molenaar, Lexmond, f. 5.
Berichten 01-02-1933
 • Donderdag hield de ijsclub “Door Eendracht Vooruit” een wedstrijd in tonnetje kruien voor werkloozen, waaraan 34 personen deelnamen. De uitslag was: 1e pr. H. de Jong B.zn.; 2e pr. J. Molenaar; 3e pr. A.v.d. Heuvel; 4e pr, C. Chaigneau ; 5e pr. Alb. De Vaal ; 6e pr. S. Versluis ; 7e pr. Jas de Vaal ; 8e pr. F. Chaigneau : 9e pr. Steven Versluis ; 10e pr. Alw. Stravers.
 • Zaterdagavond werd een gecostumeerd ijsfeest gehouden. Tevens werd op dezelfde verlichte baan gehouden een ringrijderij voor paren. Er waren 20 deelnemers. De prijswinnaars waren: 1e prijs Jas de Vaal met Eeltje Boef; 2e prijs  Termaat met F. Berendsen; 3e prijs A. van dijk met Aaltje van Dijk; 4e prijs Joh. Steehouwer met Marie van Drenth; 5e prijs Gijs Versluis met Jans de Jong; 6e prijs H. Steehouwer met mej. Steehouwer.
Berichten 22-02-1933
 • Onder veel belangstelling werd alhier Maandag het stoffelijk overschot van wijlen wethouder Ipenburg begraven.Vanuit het sterfhuis werd de baar gevolgd door familie en personeel van den overledene, benevens burgemeester Pot, bijna alle leden van den Raad, leden van het Bestuur “Een school met den Bijbel”, predikant en leden van de kerkeraad der Geref. Kerk en het personeel en de hoogste klas leerlingen van de Chr. School. Aan het graf werd achtereenvolgens gesproken door Ds. Coumou, Burgemeester Pot, W.H. Haafkens, hoofd der Chr. School. Ds. M.G.M. den Hartogh sprak ten slotte een woord van dank namens de familie, in ´t bizonder tot de sprekers, alsook aan allen die hadden meegewerkt, den overledene de laatste eer te bewijzen.
  Het leven van ieder mensch, ook van den voortreffelijksten, heeft zijn licht- en schaduwzijde, maar in deze dagen van groote werkloosheid kunnen menschen met een ondernemingsgeest, als wethouder Ipenburg geweest is, slechts noode in de samenleving worden gemist.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *