Uit oude couranten van 1933 (2)

KRONIEK
2003-2

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht 08-04-1933
 • Melkprijs langs de huizen wederom verlaagt. Gewone volle melk thans 7 cent per liter, karnemelk 4 cent en natuurboter 82½ cent per kilogram.
Berichten 10-05-1933
 • Dezer dagen is middels de bestuursleden van het plaatselijk steuncomité aan hen die daarvoor in aanmerking komen één pakje rooktabak verstrekt.
 • Tot op heden is er nog steeds niet voorzien in de bestaande vacature van hoofd der O.L. school, zodat de leerlingen thans weer om de andere dag les krijgen.
Bericht 13-05-1933
 • Blijkens de gehouden landbouwtelling bedroeg in de gemeente het aantal varkens 5425, Vorige telling waren dat er nog 6728, alzo een teruggang van niet minder dan 1303 varkens.
Bericht 24-05-1933
 • Het aantal machtigingen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen bedraagt momenteel 32.
Bericht 12-07-1933
 • Deze week zal vermoedelijk door het Groene Kruis de hoogtezon in gebruik genomen worden. Door het kerkbestuur is hiervoor een kamer in de pastorie beschikbaar gesteld. Een grote verbetering zodat men hiervoor voortaan niet meer naar Lexmond behoeft te gaan.

Lexmond

Bericht 19-04-1933
 • Voor den bouw van een dubbel woonhuis ten behoeve van Mej. De Jong (architect de heer Frans de Jong) werd als volgt ingeschreven:
  Timmerwerk: Middelkoop en Bakker, Leerdam, f.1340; Grootendorst, Meerkerk, f.1130.
  Metselwerk: G. Streefkerk, Ameide, f.1798; Stravers, Hei- en Boeicop, f.1480.
  Loodgieterswerk: v. Rhijn, Vreeswijk, f.293; Bouter, Ameide, f.243.
  Verfwerk: Graveland, Lexmond, f.425; P. Verheij, Ameide, f.257,80.
  Electriciteit: Joh. van Eck, Lexmond, f.67,50.
  Van de vele inschrijvers namen we de hoogste en laagste tegenover elkaar.
Bericht 22-04-1933
 • Donderdag en Vrijdag had alhier boelhuis plaats ten sterfhuize van wijlen den heer B. Ipenburg. Zelden zal een boelhuis zooveel menschen trekken als hier het geval was. Uiteraard zal het groot aantal perceelen en de ruime sorteering van allerlei materiaal hiervan wel de oorzaak geweest zijn. In strijd met de heerschende depressie werden er zeer hooge prijzen besteed, zoowel voor heinmateriaal en gereedschap als voor (goed) vee en varkens.
Bericht 03-05-1933
 • Toen het slagersknechtje T. M. alhier, Vrijdag naar Vianen fietste en daarbij den rechterkant van den weg hield, werd hij omver gereden door een hem tegemoet komenden wielrijder, die schijnbaar het Bacchus altaar bestegen had. Terwijl M. zich van den grond oprichtte, voegde de dader hem toe: “ik kan er niets aandoen” en verdween. Waar er verder niemand in de omgeving zich bevond, kon de dader –die M. onbekend was– ongestraft maken, dat hij uit den weg kwam. M. bekwam bij deze aanrijding een hoofdwond.
Bericht 17-05-1933
 • de Wed. v. Z. was vorige week een dag bij haar dochter op visite geweest. ’s Avonds bracht haar schoonzoon B. haar per brik weer thuis. Hiertoe had hij paard en brik in gebruik van landbouwer G. S. Toen hij met genoemd voertuig bij de hofstede van S. kwam, wilde het paard de werf op. Eer dat de voerman dit kon beletten, was het paard al van den weg, doch ging het, in plaats van de heul op, er juist voorbij en kwamen paard, brik en voerman met Mej. van Z. in het water terecht. De echtgenoote van B., die ook op de brik zat, wist er bijtijds af te springen en riep om hulp. Hoewel het reeds volkomen donker was, slaagden toegeschoten buren er gelukkig nog in, om de zich in het water bevindenden op den kant te helpen.
  Gelet op de vrij breede en diepe wetering en de duisternis, die het ongeval zeer ongunstig beïnvloedde, kan hier van een bijzonder goede afloop gesproken worden.
Bericht 20-05-1933
 • “In zijn brood getroffen”. In letterlijke zin was dit het geval met den arbeider Ph. M., die nabij de woning van v. D. aan het teen schillen was. Toen hij in schafttijd zijn brood uit de schuur van v. D. te voorschijn zou halen, hadden de ratten dit vrijwel geheel opgemaakt. Ten huize van genoemden v. D. werd de gedupeerde weer van ander brood voorzien.
Berichten 07-06-1933
 • Oprichting Chr. Kinderkoor. Door het Bestuur der Chr. Zangvereen. “Hosanna” alhier is besloten, om tot vorming van een kinderkoor over te gaan. Hiervoor blijkt voldoende belangstelling te bestaan. De repetities, die reeds a.s. Woensdag aanvangen, zullen een uur vóór die der Zangvereen. gehouden worden en staan, evenals die van “Hosanna”, onder leiding van den heer Jo Schelling te Gorinchem.
 • Toen de heer W. Boef voor Kl. van Kleef een vrachtauto met riet bij de te bouwen hofstede van v. D. zou brengen, kantelde deze wegens den ongelijke grond, zoodat de auto met de vracht mede overzij sloeg. Ongevallen hadden hierbij niet plaats, zoodat de schade alleen bestond in het moeilijke lossen van het door elkaar geschoven riet.
Bericht 20-06-1933
 • Zaterdag arriveerde hier een rondtrekkend persoon, die een poppenkast bij zich had. Na verleende vergunning werd het ding op het speelterrein der O. L. School opgesteld en konden de kinderen voor een gering bedrag de grimassen van Jan Klaassen & Co. aanschouwen. Het herhaaldelijk luid gelach bewees dat het jonge volkje nogal genoot.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *