Uit oude couranten van 1933 (3)

KRONIEK
2003-3

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht 19-07-1933
 • Zaterdagmiddag te circa 2.00 uur brak brand uit in de pas gevulde hooiberg van de veehoudster de wed. H. Het rieten dak van de woning had ook al vlam gevat, doch de buren wisten deze vlammen met emmers te doven. De brandspuit bestreed met 3 stralen de brand.
Bericht 26-07-1933
 • Maandagmorgen j.l. hadden een drietal rondtrekkende jongens, die per rijwiel hunne benoodigdheden meevoerden, hun tent opgeslagen in een weiland langs den weg in onze gemeente. Deze jeugdige kampeerders trokken veel belangstelling met dit voor onze gemeente vreemde schouwspel. Jammer, dat hun nachtrust nog al eens werd gestoord door nieuwsgierigheid van het aanwezige rundvee, reden waarom zij hun tent reeds den volgenden morgen opbraken en verder trokken.
Bericht van 16-08-1933
 • Het 1½ jarig zoontje van jachtopzichter T. Holl verdronk in de sloot naast zijn woning
Bericht van 26-08-1933
 • Ten behoeve van de Geitenfokvereen. alhier is vorige week de eerste stamboombok Marcus gearriveerd en ondergebracht bij den daarvoor aangewezen bokhouder. Het is een prachtig, zwaar gebouwd één-jarig beest, waarmede de vereen. hoopt een begin te maken voor een beter geitenras in de toekomst.
Berichten van 26-09-1933
 • Stagnatie in het verkeer. Dinsdagmiddag liep vanwege den lage waterstand in het Merwedekanaal een met grind beladen aak, die gesleept werd in de richting Vianen, vast in de vaargeul tusschen de Zwaanskuikenbrug alhier. Door lijnen aan de wal uit te zetten en met alle kracht van de sleepboot gelukte het na ruim een half uur beweging in het schip te krijgen. Voor de bestuurders van rij- en voertuigen, die van de brug gebruik wilden maken, beteekende dit oponthoud een groote teleurstelling. Het personenvervoer werd gedurende dien tijd gaande gehouden per roeiboot. Nader verneemt men nog, dat hetzelfde schip eveneens was vastgeloopen tusschen de Meerkerksche brug.
 • Jubileum Wethouder C. Kok. In een openbare vergadering van den Gemeenteraad spreekt burgemeester Pot de volgende woorden: ’t Is thans 25 jaren geleden, dat gij, nadat ge op 5 Mei 1908, als zoodanig waart gekozen, als lid van den Raad dezer gemeente zitting naamt. ’t Is mij een waar genoegen, om U thans met dit zilveren jubileum van harte te feliciteeren, U met Uw echtgenoote. Ik ben ervan overtuigd, dat ge gedurende dien tijd de belangen dezer gemeente naar Uw beste weten en krachten hebt behartigd en als blijk van vertrouwen werd ge in 1923 door Uw medeleden tot wethouder gekozen. Ik wensch U, namens de Raadsleden, van harte geluk met Uw jubileum en hoop, dat ge gedurende nog vele jaren zoowel als wethouder en als raadslid Uw krachten voor de gemeente zult mogen en kunnen be-schikbaar stellen. Hierna wordt aan de jubilaris een schitterende bloemenmand als blijk van waardering overhandigd. Waarna de zeer ontroerde heer Kok de Voorz. bedankt voor de hartelijke woorden en prachtige blijk van waardering. Ook zijn echtgenote spreekt een dankwoord uit voor de waardeering en vrien-delijkheid die hij mocht ontvangen.
Bericht van 13-12-1933
 • Uitslag hardrijderij op de schaats georganiseerd door ijsclub “Volharding” als volgt: 1e prijs L. van Dijk; 2e prijs H. van Dijk; 3e prijs Jo van Dijk; 4e prijs M. Verkerk.
Bericht van 20-12-1933
 • Raadsvergadering van 15 Dec. met o.a. Ingekomen stukken:
  Een schrijven van den heer F. de Lange, dat hij zijn
  benoeming tot Armmeester aanneemt;
 • Kennisgeving van den heer A.C. Dijke, dat hij zijn benoeming
  tot lid van de Schoolcommissie aanneemt;
 • Idem van de heeren P.G. van Leer, A.C. Dijke, Th. de Wild,
  J. Takken en A. Uitenboogaard, dat zij hun herbenoeming tot
  leden van de Comm. tot Wering van Schoolverzuim
  aannemen.

Lexmond

Bericht 21-07-1933
 • “Het gebeurde in het café Halfweg alhier”. Een boertje uit den omtrek kwam meegereden van de paardenmarkt te Gorkum, Donderdag j.l., daartoe uitgenodigd door een 2-tal heeren met een luxe auto. Bij café Halfweg werd gestopt. Hier zou men eerst een boterham eten. Na het nuttigen hiervan zouden de heeren met hun passagier een partijtje kaart spelen. De inzet begon met een dubbeltje, werd verhoogd tot een kwartje, een gulden tot 10 gulden. De boer won telkens. Toen werd de zet gezegd… 300 gulden inzet. Deze zet werd natuurlijk gewonnen door…… een der heren. Deze streek de fl. 300,00 op. Ze stapten in de auto en vertrokken met de Noorderzon. Ons boertje, die er leelijk was ingevlogen, kon de auto nakijken. Meer schreiend dan lachend ontglipte hem de verzuchting: “Daar gaan ze met m’n fl. 300,00”.
Bericht 23-07-1933
 • Onze dorpsgenoot Jan Hamerling slaagde voor het dezer dagen te Amsterdam gehouden examen voor kerkorgel-spel uitgaande van de Nederlandse Organistenvereniging. Aan den nog jongen organist van deze plaats onze welgemeende felicitaties met dit succes.
Berichten van 23-08-1933
 • De moeite waard. Winkelier B. Tukker alhier rooide dezer dagen Blauwe Eigenheimer aardappelen en vond daarbij een plant, waaraan zóó buitengewoon veel aardappelen zaten, dat hij besloot ze te tellen. Er bevonden zich aan deze ééne plant niet minder dan 49 groote, 20 poters en 27 kriel, welke een gewicht van ruim 10 pond hadden, Daarbij vermeld, dat de aardappelen mooi van stuk waren.
 • Mond- en klauwzeer. Ook in deze plaats doen zich enkele geval-len voor van mond- en klauwzeer. Uit de verschillende aange-taste veestapels blijkt dat de ziekte geen ernstig karakter heeft.
 • Door de muziekvereen. “Excelsior” en het Arbeiders-zangkoor “Nieuw Leven” alhier zal a.s. Zaterdagavond op het dorp een concert worden gegeven.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *