Uit oude couranten van 1934 (1)

KRONIEK
2004-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht van 03-01-1934
 • Aantal schepen dat de afgelopen maand de Zwaanskuikenbrug passeerde bedroeg slechts 405. Dit als gevolg van de strenge winter. Vorige maand waren dat er nog 2949.
Bericht van 13-01-1934
 • Groene Kruis neemt afscheid van dokter Bon. Hij krijgt hierbij aangeboden een fraaie ets voorstellende De Dom in Utrecht. Dokter Bon gaat zich vestigen in Den Haag.
Bericht van 21-02-1934
 • De enige lantaarnpaal in de gemeente is gerepareerd. Schakelaar bleek stuk te zijn.
Bericht van 07-03-1934
 • Dinsdagavond j.l. had in de Bijz. School alhier een bijzondere plechtigheid plaats. Het was n.l. een avond, bestemd om afscheid te nemen van het hoofd der school, den heer P.G. van der Leer, die, na een arbeid van ruim 17 jaren in deze gemeente, zijn school gaat verlaten en daarbij zijn levensdoel heeft bereikt. Geen wonder dat velen deze avond hebben vrij gemaakt om van dit afscheid getuige te zijn, waardoor dan ook beide lokalen geheel waren gevuld; de ouders, de leerlingen en vele oud-leerlingen en belangstellenden. Het was 19.30 uur toen de voorz. van het Schoolbestuur, de heer J. de Jong Dz., deed zingen Ps. 84 : 3, waarna deze leest uit Pred. 3 en voorgaat in gebed, waarna hij de vergadering opent. Hij spreekt het scheidend hoofd, diens echtgenoote en zoon toe als volgt:
  Geachte vergadering. Wij gedenken dezen avond een herinne-ringsstonde, niet van blijdschap en eigenlijk ook geen herinnering. Het is een ure van afscheid, en een ieder weet, wat een ure afscheid is, dat is, op welke manier ook, een droefheid. Zoo zal ook hier meester Van der Leer, die ruim 17 jaar hier gearbeid heeft, ons gaat verlaten en wel waarom? Niet omdat hij het onderwijs moede is geworden, of wij van hem, geen van beide. Van overheidswege wordt daarover beslist. Daarom heeft het Bestuur U allen uitgenodigd, en dat vele velen daaraan gevolg hebben gegeven, doet mij een groot genoegen. Gedenken we in deze ure wat hij voor ons gedaan heeft, altijd behulpzaam is geweest, en dat wij altijd op hem konden rekenen. Zoo ook het Schoolbestuur, wanneer het zijn hulp noodig had, was hij altijd bereid te helpen. Wij gedenken ook Meester Van der Leer als voorz. van de Kiesvereen. in het Groene Kruis, als bestuurslid in den B.V.L., waarvoor hij altijd zijn beste krachten heeft gegeven. Het groote werk, dat hij heeft verricht in andere gemeenten. Ruim 17 jaar hebben wij Meester Van der Leer in ons midden mogen hebben, in welken tijd hij zijn beste krachten heeft gegeven aan leerlingen, en zo op maatschappelijk en geestelijk terrein heeft opgevoed en onderwezen, en hoe hij ook steeds ouders daarop heeft gewezen.
  En zo gaat het nog een tijdje verder, waarna nog enkele sprekers volgen en ook meester Van der Leer voert nog uitvoerig het woord.

  Het bestuur van de in 1908 te Hei- en Boeicop opgerichte vereniging  “Het Groene Kruis”. V.l.n.r. staand: Nic. Spronk, P.G. van der Leer, Dr. P. Bon en G.M. Verduin? zittend: Jac. Bikker, J. Hoek en Burg. J. Pot
Bericht van 21-03-1934
 • Café ‘Het Centrum’ is opnieuw geopend. Na slechts enkele weken gesloten te zijn geweest zal het café, gelegen in het midden van de gemeente, weer voor het publiek geopend zijn. De nieuwe caféhouder is de heer C. Westerhoud uit Ameide. Café draagt als huisnummer 36.

Lexmond

Berichten van 13-01-1934
 • Donderdagavond 4 januari werd op de Raadkamer, aan den vertrekkende gemeente-geneesheer, dokter Bon, namens Lex-monds ingezetenen, een aandenken uitgereikt, bestaande in een herinneringsalbum en een zilveren thee-garnituur. Het Album gaf op het schutblad te lezen, wat de eigenlijke kern vormde van deze eenvoudige huldiging: “Aan Dokter Bon na een 38-jarige levensperiode van arbeid en toewijding, door Lexmonds ingezetenen uit achting en dankbaarheid opgedragen”’. De namen dergenen, die met deze huldiging hun instemming hadden betuigd, en een aantal foto’s uit de gemeente, waren als zooveel herinneringen aan het vervlogen tijdperk. Het zilveren geschenkje, waaraan ook de afd. van het Groene Kruis deelnam, had tot inscriptie den naam der gemeente met de datums van vestiging en vertrek. De voorzitter van het huldigings-comité, burgemeester Pot, droeg met een hartelijke toespraak het stoffelijk blijk van waardering namens de bevolking aan den nu rustenden Gemeente-geneesheer over. Wij moeten nog gewennen aan de gedachte: dokter Bon in rust. Want werken, altijd werken, dat was de lust van onzen nu in den arbeid toch oud geworden dokter. De heer Bon, aangenaam verrast door deze eenvoudige, welgemeende hulde, dankte in warme bewoordingen. Onze dokter gaat niet heen, omdat hij de gemeente en zijn werk moede is. O, neen. Maar hij geeft zich rekenschap dat de leeftijd daar is, die tot rusten roept.
  En ook hier gaat het zo nog een tijdje verder en voeren nog enkele sprekers het woord.
 • Voor de j.l. Woensdag in de consistoriekamer der Herv. Kerk alhier gehouden stemming voor een notabel in de vacature Jac. de Jong, die tot kerkvoogd gekozen werd, bleek zeer veel animo te zijn. Er werden niet minder dan 80 stemmen uitgebracht, waarvan 41 op den heer D.J. v. d. Heiden, 37 op den heer Joh. ’t Lam, 1 op den heer G. ’t Lam en 1 van onwaarde. De heer D.J. van der Heiden is aldus gekozen en heeft zijn benoeming aangenomen.
Bericht van 17-01-1934
 • Kattenziekte. Als een merkwaardig verschijnsel kan worden gemeld, dat in deze plaats een zeer groot aantal katten na een kwijnend bestaan doodgaan. Schaft men, waar eenmaal een dergelijke ziekte zich voordeed, zich weer andere dieren aan, sterven ze als regel ook weer spoedig aan dezelfde kwaal. Intusschen wordt het een hoogst onaangename geschiedenis, dat deze nuttige dieren zoo sterk in getal verminderen, daar het zoo overvloedige ongedierte hierdoor kans krijgt, zich onrust-barend te vermenigvuldigen.
Berichten van 27-01-1934
 • Schietwedstrijd B.V.L.. Voor den Nationalen schietwedstrijd van den Bijz. Vrijw. Landstorm alhier wordt nogal interesse getoond. Opgaven van deelneming komen reeds regelmatig binnen, terwijl zelfs van de uithoeken des lands interesse voor dezen wedstrijd blijkt te bestaan.
 • Aardappel Centrale. Vanwege de Ned. Aardappel Centrale zijn de voorraden in deze plaats opnieuw geïnventariseerd. Uit de resultaten van deze inventarisatie blijkt, dat de nog verkoopbare voorraad in deze plaats gering is. Slechts enkele verbouwers hebben nog een partijtje over.
Bericht van 14-03-1934
 • H. Rietschel.† Zaterdag ontving het bestuur van het fanfarecorps “Excelsior” alhier het ontroerend bericht dat haar directeur, de heer Rietschel op 9 maart te Utrecht, waar hij woonachtig was, op 68-jarigen leeftijd plotseling was overleden. Later bleek dat genoemde heer Rietschel na den vorigen avond zijn gewone werkzaamheden verricht te hebben, ’s morgens dood op bed was gevonden. Het overlijden van den heer Rietschel heeft zijn vele bekenden ontroerd. We zagen hem wekelijks naar Lexmond fietsen om daar eerst de jonge muzikanten les te geven en daarna het corps te dirigeeren. Met zijn volle toewijding heeft hij steeds de leiding van “Excelsior” waargenomen. Onder zijn leiding bloeide het corps. Bij zijn afwezigheid verschrompelde de energie, om bij zijn terugkeer weer op te leven. De kunstliefde nam een groote plaats in in het leven van den heer Rietschel. Wanneer het ging om de vereeni-gingen, waarvan hij directeur was, op te voeren in muzikale kunst, was hem geen werk, geen offer te groot. De heer Rietschel was de ziel van “Excelsior” en het zal blijken hoe moeilijk zijn leiding te missen, te verdragen is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *