Uit oude couranten van 1934 (2)

KRONIEK
2004-2

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht 02-04-1934
 • In tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden en belangstellenden vond Maandagavond de installatie plaats van het nieuwe hoofd der Bijz. School alhier, den heer P. Hildebrand, voorheen onderwijzer te Utrecht. De beide lokalen der school waren goed bezet.
Bericht 16-05-1934
 • Zij had geen hulp nodig. Donderdagmorgen j.l., omstreeks 7 uur, hoorden omwonenden van de boerderij, bewoond door de familie De H. alhier, een hevig gegil. Op onderzoek uitgaande, bleek dat mej. De H. uit den aldaar staanden hooiberg was gevallen en kermende op de straatsteenen lag. Volgens bekomen inlichtingen zou zij hooi uit den berg halen en had de daarbij staande lader beklommen. Toen zij de laatste sport bereikt had en in den berg wilde stappen, gleed de ladder onderuit, waardoor zij met haar rug op de steenen terecht kwam. Toen verscheidene toege-schoten buren hulp wilden bieden, werd dit met alle beslistheid van de hand gewezen, en bleef zij kermende van pijn liggen. Hierna besloot men den gemeenteveldwachter er mede in kennis te stellen, doch toen deze verscheen, werd deze eveneens op minder hoffelijke wijze ontvangen en werd alle hulp beslist geweigerd. Het halen van een dokter mocht evenmin ge-schieden. Nadat zij enkele uren in dien toestand had door-gebracht, is zij tenslotte met behulp van een paar stokken op eigen kracht in haar woning gegaan. Voorloopig zal zij hare werkzaamheden wel niet kunnen verrichten, daar men vermoed, dat zij een of meer ribben zooal niet gebroken, dan toch zeker ernstig gekneusd heeft.
Bericht 02-06-1934
 • Molenaar den B. deed aangifte van diefstal van een snoeimes.Na ijverig speuren is het de rijks- en gemeentepolitie gelukt de dader op te sporen en het mes in een schuur in Lexmond in beslag te nemen. Procesverbaal is opgemaakt.
Bericht 06-06-1934
 • Door machinist B. werd in een fuik een edelkarper gevangen van 5½ pond. Later ving hij er nog een van een pond zwaarder.

Berichten 20-06-1934

 • Burgemeester J. Pot deelt mede dat hij per 1 September a.s. ontslag als burgemeester heeft gevraagd en verzoekt de gemeenteraad hem tevens ontslag als secretaris te willen geven.
 • Tragisch: Woensdagavond maakte de fam. H. zich ongerust over het lange uitblijven van hun 60-jarige broer die die middag per schouw naar de grienden in Overboeicop was gevaren. Toen hij tegen donker nog niet thuis was, toog men op onderzoek en na enig zoeken vond men hem dood in de griend.

Lexmond

Berichten 28-04-1934
 • Geslaagd. De heer Fl. de Vor Cz., alhier, slaagde vorige week voor zijn gehouden examen melkcontroleur. De Vor genoot zijn opleiding aan de Rijkslandbouwschool te Utrecht, onder leiding van den waarn. Rijkszuivelconsulent Van Rijswijk.
 • Seizoensarbeid. De geur van versch geschilde teen en hout komt ons tegen, wanneer we onze gemeente doortrekken, en onder den arbeidstijd klinkt het vroolijk gekletter van het schilijzer luid boven de andere geruchten uit. Deze arbeid, die verschilllende menschen weer eenig loon doet verdienen, heeft zijn eigen-aardige bekoring. We zien onze plaats tijdelijk van aard veranderen. Veeteelt en akkerbouw raken op den achtergrond bij ’t gezicht van allerwege opgestapelde witte teen…. ’t Is echter slechts tijdelijk, want na eenige weken vinden nog slechts enkele personen werk in het transporteeren van het hout en deze bedrijvigheid verdwijnt daarmede dan ook even snel als ze kwam.
Berichten 16-05-1934
 • Onze dorpsgenoot W.K. fietste Vrijdag in ’t buurtschap Lakerveld teneinde een aantal miniatuur-kaasjes, die hij in een kist voorop de fiets vervoerde, aan den man te brengen. Al fietsende trok een uit ’n auto dwarrelend papiertje zijn aandacht zóó sterk, dat hij vergat te bedenken dat er ook nog een stuur aan zijn rijwiel zat. Wie dat vergeet – K. moest dit tot zijn schrik ervaren – raakt van ’t goede spoor en rijdt in de wetering. Alzoo verging het tenminste K. die men even later aan den kant van het bewuste water kon aantreffen teneinde de bemodderde kaasjes uit het water op te visschen.
 • Oudste inwoner. Onze oudste inwoner, de heer T. van Dieren Gzn., vierde op Zondag 13 Mei zijn 98sten verjaardag. De krasse oude man geniet nog een goede gezondheid.
 • Motor in brand. Doordat een vonk op de benzineleiding sloeg geraakte het motorrijwiel van G.d.J. alhier voor de garage Burggraaf in brand. Met een brandbluschapparaat uit genoemde garage werd de vlam spoedig gedoofd en kon de J. zijn reis voortzetten.
 • Vrijw. Landstorm. Omtrent de schietwedstrijden van de afdeeling Lexmond van den Bijz. Vrijw. Landstorm, welke reeds eerder in dit blad werden aangekondigd, mogen wij nog het volgende vermelden: De wedstrijdcommissie is erin geslaagd de wedstrijd een goeden grondslag te geven, waardoor wij mogen vertrouwen, dat zij een schitterend vertoon zal hebben.
  De officieele opening zal plaats hebben door den Hoogedelgestr. Heer J.R. Snoeck-Henkemans, lid v.d. Nat. Landst. Comm.
 • Ernstige val. Toen arbeider H.B. bij zijn patroon J. het L. eenige opruimings-werkzaamheden in de schuur verrichtte en daartoe ook de kar uit de schuur verwijderde, struikelde hij over een stuk hout en kwam voorover op de cementen vloer te vallen. De val was zóó aangekomen dat zijn neus gespleten bleek te zijn, terwijl hij tevens nog een ernstige hoofdwond had bekomen. Ook had hij zijn knie bezeerd, waarvan later bleek dat deze zoodanig benadeeld was, dat B. de eerste weken volkomen rust moet houden. Door dokter Siddré werd geneeskundige hulp verleend.
 • Acrobatenspel. Op het terrein bij Oosterling werd Woensdag- en Donderdagavond door een rondreizend gezelschap een voorstelling gegeven, waarvoor veel belangstelling bleek te zijn.
Berichten van 02-06-1934
 • Voor den dienstplicht, lichting ’35 hebben zich j.l. Zaterdag 9 personen aangegeven, zijnde: Pieter Cornelis Manschot, Johannes Hartman, Adrianus Versluis, Jan Korstiaan Versluis, Jan van der Maas. Jan den Braven, Willem Graveland, Arie Bassa en Alewijn de Jong.
 • V.L.-nieuws. Ter vergadering van j.l. Donderdag, van den Bijz. Vrijw. Landst. Waren 27 personen aanwezig, w.o. luitenant Groenendijk.
  De vergadering werd geopend met het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus, waarop de heer Haafkens, voorz. der Pl. Comm. een openingswoord sprak. In de toespraak van luitenant Groenendijk, die hierna volgde, wekte deze de aanwezigen op tot trouw aan het wettig gezag, om vervolgens op de tegenstelling te wijzen, die er bestaat tusschen den Landstorm en het fascisme. Hierna gebruikte men een kop koffie.
  Vervolgens had de prijsuitreiking plaats en naar aanleiding van den wedstrijd, waarvan de uitslag hieronder is opgenomen, de indeeling der schutters in de klasse Koningschutters en scherp-schutters. Van de 20 personen, die aan den wedstrijd deel-namen, konden er 4 in de klasse Koningschutters worden ingedeeld. De 1e prijs, welke voor de Koningschutters beschik-baar is gesteld, bestaat uit een wisselprijs, welke 2 maal achtereen of 3 maal in ’t geheel moest worden gewonnen, om eigenaar te worden. Hier volgen de uitslagen van de wedstrijden:
  Koningschutters: 1e pr. C. Kloens, 380 p.; 2e pr. A.H. v. Ravensteijn, 380 p.; 3e pr. W. de Jong, 374 p.; 4e pr. N. Schrijvershof, 371 p.
  Scherpschutters: 1e pr. F. de With, 369 p.; 2e pr. K. Lakerveld, 367 p.; 3e pr. G. Versteeg, 360 p.; 4e pr. Jac. Kortenhoeven, 359 p.; 5e pr. W.K. Haafkens, 358 p.; 6e pr. P. Rietveld, 357 p.; 7e pr. L. de Jong, 356 p.; 8e pr. Jac. Van Dieren, 356 p.; 9e pr. M. van Bekkum, 355 p.; 10e pr. A. de Jong, 352 p.; 11e pr. G. Lakerveld, 350 p.; 12e pr. Joh. Jac. Overdijk, 348 p.; 13e pr. H. Hoeke, 343 p.; 14e pr. D. Lakerveld, 338 p.; 15e pr. F.A. d. Hartog, 335 p.; 16e pr. H. Versluis, 319 p.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *