Uit oude couranten van 1934 (3)

KRONIEK
2004-3

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht 14-07-1934
 • De heer J. Holl heeft ontslag gevraagd als orgeltrapper in de N.H. kerk. Deze functie heeft hij vanaf 5-12-1905 onafgebroken vervuld.
Bericht 08-08-1934
 • Jan Hekman vraagt aan de gemeente de door baldadigheid bij hem ingegooide ruiten van zijn woning te willen vervangen.
  De Raad verwijst hem naar het burgerlijk armbestuur.
Bericht 01-09-1934
 • Huldiging van burgemeester Pot. Dinsdagmorgen kwam op de Raadkamer alhier de Raad dezer gemeente benevens het in verband met het vertrek van burgemeester Pot opgerichte Huldigingscomité bijeen, teneinde alzo de laatste maal met burgemeester Pot te vergaderen. Om 10.00 uur nam de vergadering een aanvang. Behalve den voltalligen Raad merkten we de volgende comité-leden of belangstellenden op:
  Buijzerd, De Leeuw, H. de With, Fr. de Jong, P.A.A. v/d. Hagen. J. Takken, G. de Jong, A.C. Dijke, P. Hildebrand, Dr. Siddré, J. de Jong Dz, Jac. Bikker en J.J. Overdijk.
  Burgemeester Pot opent deze vergadering met het voorlezen van het formuliergebed en stelt voor, de notulen tot de volgende vergadering aan te houden.
  De voorz. houdt hierop ongeveer de volgende toespraak: Het is heden de laatste vergadering, dat ik als voorzitter in uw midden ben, in verband met mijn ontslag als burg. per 1 Sept. a.s. ’t Is dan bijna 42 jaar geleden, dat ik in uw midden als burg. geïnstalleerd werd. In gedachten zie ik dezen dag nog voor mij als de dag van gisteren. Veel is er in dien tijd geschied. ’k Ben gekomen als jonge man tusschen oudere menschen en thans ben ik de oude man tusschen meerendeels jongere menschen. De verhouding is gedurende al deze jaren uiterst aangenaam ge weest; steeds heerschte er goede harmonie in de vergaderingen. Er zijn in dien tijd belangrijke besluiten genomen, als de electrificatie en de waterleiding, welke laatste plannen nog kort te voren werden aangenomen en op verwezelijking wachten. Thans is de tijd van scheiden aangebroken. Spr. Moet zijn plaats thans verlaten en deze zal straks door een jongere kracht worden ingenomen. Aan de gemeente Hei- en Boeicop blijven voor hem steeds aangename herinneringen verbonden. Spreker wenschte gemeente en Raad in de toekomst van harte het beste toe. Waarna nog enkele toespraken volgde.

Lexmond

Berichten 04-07-1934
 • Te water. Vrijdagmorgen zou arbeider B. de Jong zich naar het veld begeven om gras te gaan maaien en bevond  zich op reis daarheen met de zeis op zijn rug, benevens andere benoodigd-heden aan het stuur van zijn rijwiel nabij de woning van Dr. Siddré, toen hij de macht over zijn stuur verloor – vermoedelijk doordat het daaraan hangend materiaal het stuur belemmerde voldoende te functineeren – en in het water terecht kwam. Gelukkig is de sloot daar niet diep en bekwam hij geen letsel door de zeis, wat een meevaller mag heeten, en kon hij zichzelf weer uit het water bevrijden om, na zich van droge kleeren te hebben voorzien en zijn gereedschap te hebben bijeen verzameld, zijn reis weer voort zetten.
 • Gevonden voorwerpen. Een vilten heerenhoed. Informatie verstrekt de gemeente-veldwachter.
 • Bij den agent van Arbeidsbemiddeling staan 13 werkloozen ingeschreven.
 • Maandagmiddag half drie reed op den rijksweg bij Vianen bij den kersenboomgaard van den heer Van Rossum ds. Oskam alhier per fiets in de richting van Vianen. Voor den boomgaard stond een auto. Uit de tegenovergestelde richting kwam een met hooi beladen vrachtauto. Op het spatbord van deze auto zat den arbeider N.L. uit Vianen. Ds. Oskam trachtte tusschen beide auto’s door te fietsen, wat niet gelukte. Hij stapte af en werd door de vrachtauto gegrepen. Met een gecompliceerde beenbreuk werd hij in bewusteloozen toestand opgenomen. L. werd van zijn plaats geslingerd en kreeg een hersenschudding en een hoofdwonde. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis te Utrecht vervoerd.
Bericht 22-08-1934
 • Lang gewacht…….toch ’n meevaller. Hoewel we reeds lang wisten, dat de uitbetaling van het ingehouden vierde deel van den minimumprijs van de aardappelen, oogst 1933, wel te eeniger tijd zou komen, al vonden we ook, dat ’t wat lang duurde, er waren toch ook menschen, die vreesden: er komt niets meer van. Thans is het echter wel gekomen en hoewel men thans zegt – en niet zonder reden – ’t is ons eigen geld, nu het eenmaal bijeengetrokken “los” kwam, was het vooral voor de grootere verbouwers een mooi spaarpotje; een welkom bedrag in crisistijd. Alzoo een groot aantal menschen in ’t begin van de week in goede stemming!
Berichten 01-09-1934
 • Bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus j.l. is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Burgemeester J. Pot, alhier.
 • Ook hier natuurlijk veel nieuws over het afscheid van burge-meester J. Pot. Hieronder volgt een gedicht wat op het eerste blad van het door de burgerij aangeboden album stond.
  Elke naam, hierin geschreven,
  Is een stille afscheidsgroet:
  Zooveel namen, zooveel vrinden
  Wenschen, bidden ’t ga U goed.

  ’t Denkt met achting aan uw eerlijk
  Onpartijdig dorpsbestuur;
  Aan Uw arbeid, aan Uw zorgen
  Dag aan dag en uur op uur.

  Burgemeester, Burgervader,
  Neen, ons volkt vergeet U niet;
  ’t Voelt Uw heengaan in deez’ dagen
  Als een groot, een zwaar verdriet.

  ’t Leven bracht veel droeve dagen
  En wij voelden met U mee,
  Schenke Hooger Hand aan ’t einde
  Nog een zoete avondvree.

  En wanneer in stille uren
  Soms Uw blik in ’t album weidt,
  Weet dan dat ons ned’rig dorpje
  U gedenkt met dankbaarheid.

  Lexmond, 31 Augustus 1934.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *