Uit oude couranten van 1935 (1)

KRONIEK
2005-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw/ W. van Zijderveld

Hei- en Boeicop

Bericht van 09-01-1935
 • Voor deze gemeente is voor de werkelozen 40 kg kaas toege-wezen, die slechts één keer zal worden verstrekt tegen een bedrag van f. 0,12 per kg.
Bericht van 26-01-1935
 • Door A.J. Stravers wordt ten behoeve van de nieuwe woning van schilder M. van Beek een nieuwe brug aangelegd van 3 over-spanningen.
Bericht van 27-02-1935
 • Dinsdagavond 19 Februari j.l. werd in de “School met den Bijbel” alhier een ouderavond gehouden. Het Hoofd der School, de heer Hildebrand, opende door te laten zingen Psalm 105 vers 1 en 3 en gebed. Daarna las hij Matthëus 13 : 1- In zijn openings- woord wees de spreker op het groote nut van ouderavonden, n.l. om den band tusschen Huisgezin en School te versterken en ook om het beginsel zuiver te houden. Het gevaar is anders niet denkbeeldig, dat men komt tot beginselvervlakking. Het deed Spreker groot genoegen dat de opkomst zoo buitengewoon groot was. Zulks hebben we in onzen tijd nodig. De tijden zijn donker, de nood is groot, donkere wolken pakken zich samen boven land en volk. Ook de “School met den Bijbel” zal tot strijden geroepen worden! De schoolstrijd is nog niet voorbij! “Dit land zal de rust niet zijn”. Spreker wekte allen op om getrouw te zijn, ver-wachtende de hulp van God den Heere, die zijn beloften ook thans vervullen wil en spreekt: Ik zal U niet begeven en Ik zal U niet verlaten. Mijn oog zal op U zijn! Mej. Te Paske, onder-wijzeres, las uit het boek: “Kleuters die langs ons gaan” een interessante schets voor, n.l. “Dikkie’s ontrouw”. Uit deze kinder-schets was voor ouders en onderwijzers nog al wat te leeren. Wat voor menschen zoo vaak “kinderachtig” lijkt, heeft voor
  ’t kind de grootste waarden. Zulks kwam in deze schets zeer duidelijk uit. In de pauze, waarin eenige ververschingen werden rondgediend, was er gelegenheid de tentoonstelling van teekeningen en handwerken te bezichtigen, waarvan een zeer ruim gebruik werd gemaakt. Na de pauze behandelde het Hoofd der School een leerzaam en gloedvol uitgesproken onderwerp: “Het Bijbelsch onderwijs aan Kinderen”. Aan de hand van een drietal gedachten zette Spreker dit onderwerp uiteen:
  1e. De eisch Gods tot dit onderwijs.
  2e.  De moeilijkheden en bezwaren, die door velen worden aangevoerd voor dit onderwijs.
  3e. De rijke vrucht van dit onderwijs.
  Elk dezer punten werd uitvoerig besproken en was voor huisgezin en school voor het grootste belang. Nadat nog enkele schoolzaken afgehandeld waren sprak het Hoofd der School een kort slotwoord, en werd gezongen Ps. 72 vers 11, waarna de heer J. de Jong Dz., Voorz. van het Schoolbestuur, met dankgebed eindigde.
Bericht van 06-03-1935
 • Aantal schepen dat afgelopen maand de Zwaanskuikenbrug passerde bedroeg 2254 tegen 2032 in de maand januari.

Lexmond

Berichten van 09-01-1935
 • Een vroolijke dag. Maandag arriveerde alhier een auto van de Erdalfabriek, waarmede de verschillende winkeliers in deze plaats werden bezocht. Het feit dat een vertegenwoordiger van een fabriek zijn afnemers per auto bezoekt, is echter niet zoo belangrijk om er een bericht van te plaatsen, doch wel wanneer het werkelijk iets bijzonders is en dat was het nu inderdaad! In de auto bevond zich een grammofoon, waarmede verschillende bekende zang- en muziekstukjes werden “uitgezonden”. En ondanks de drukke Maandagsche bezigheden, kwamen allerwege de huismoeders voor den dag om even te luisteren naar datgene wat zoo klaar en duidelijk uit de auto tot hen klonk. Er was veel belangstelling!
 • Zestig jaar organist. Zondag j.l. was het 60 jaar geleden dat de heer G. Lemmen in functie trad als organist bij de Ned. Herv. Kerk alhier. Gedurende 60 jaren heeft de heer Lemmen de zang der gemeente met het orgel begeleid! Welk een tijd! De nog zeer krasse organist is thans 78 jaar en vervult nog steeds met de meeste trouw deze functie. Aan het einde van de Zondagmorgen-Godsdienstoefening werd de jubilaris door de spreker van dezen morgen, de heer P. van Benthuizen, hartelijk toegesproken en werd hem door de gemeente zonder orgelspel de bekende zegenbede uit Psalm 134 toegezongen.
Bericht van 30-01-1935
 • Door Oefening Sterk. Bij de laatste bestuursverkiezing van de Lexmondsche Damclub D.O.S. werd dit bestuur als volgt samengesteld: 1e: R. Boogaard Bz.; 2e Voorz.: H. Versluis Az.; Secr.: F.J. Veen; Penningm.: B. de Jong en Alg. Adj.: J. Kuizinga.
Bericht 09-02-1935
 • Uitslag Schietwedstrijd van den B.V.L. Afd. Lexmond. Koningschutters: Schrijvershof 193 p., C. Kloens Jr. 187 p., W. de Jong 180 p., A.H. van Ravensteijn (serie niet afgeschoten) 137 p.
  Scherpschutters: Jac. van Dieren 186 p., Jac. Kortenhoeven 183 p., G. Lakerveld 183 p., J.J. Overdijk 183 p., H. Versluis
  182 p., G. Versteeg 180 p., L. de Jong 180 p., Kl. Lakerveld
  179 p., T. de With 177 p., M. van Bekkem 177 p., P. Rietveld
  174 p., D. Lakerveld 171 p., W.K. Haafkens 168 p., F.A. den Hartogh 163 p., H. Hoeke 162 p., A. de Jong 146 p.

  Voor- en achterkant van de medaille welke bij de schietwedstrijden van de B.V.L. werd uitgereikt.

  Maandagavond j.l. had in de Chr. school alhier uitreiking van bovengenoemde prijzen – waarvan de eerste uit een zilveren wisselkruis met zilveren draag-medaille en de rest uit kunstvoorwerpen bestonden – plaats. Deze vergadering stond onder leiding van den heer W.K. Haafkens, voorz. der afdeling. Door luitenant Groenendijk, die als naar gewoonte weer aanwezig was, werd over den B.V.L. gesproken en de prijzen uitgereikt. De voorz. deed enkele mededeelingen omtrent den B.V.L. en vergastte de aanwezigen – die tevens een eenvoudige traktatie genoten – op declamatie. Na een gezellig en gepast samenzijn sprak de heer Haafkens een slotwoord, waarna deze bijeenkomst met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus gesloten werd.

Bericht van 20-02-1935
 • Van den geweldigen storm die Zaterdag door deze streek woedde, kreeg onze gemeente ook haar deel. Van vele (nog nieuwe) woningen waaiden een aantal dakpannen. Een leegstaande hooiberg, van den heer C. van Kekem afkomstig, doch thans aan het Rijk toebehoorende, kreeg zooveel wind in de zeilen, dat nagenoeg al het riet van het dak afwaaide. ’t Ergste was het met de hofstede, door H. de With bewoond, gesteld. Daar waaide het grootste gedeelte van den achtergevel los en kwam naar beneden. Er ontstond een ware ruïne en het mag verwondering wekken dat het, eenmaal zoover zijnde, niet erger geworden is.
Bericht van 23-02-1935
 • Thans wordt alhier geen toestemming meer gegeven tot het beplanten van den dijkberm met vruchtboomen, wat altijd, met goedkeuring van het dijkbestuur, aan den binnenkant was geschied. Ook zullen eenige hooge doornhagen verdwijnen.
Bericht van 20-03-1935
 • Veel bekijks. Zondag bevond zich in deze gemeente iemand met een éénwielig motorrijwiel. Wij hadden van zo’n vehikel nog nooit gehoord en schijnbaar wisten de meesten der ingezetenen van zulk een vervoermiddel ook niet af, daar de belangstelling voor het vreemde ding groot was.
Bericht van 27-03-1935
 • Bij den heer N.K. werd Donderdag een schoorsteenbrandje ontdekt. Metselaar J. de J., die direct gehaald werd, wist door blusschen erger te voorkomen.
Bericht van 30-03-1935
 • Naar we vernemen zal het aanleggen van den nieuwen weg van Lexmond naar Vianen binnenkort worden aanbesteed. Ongetwijfeld zal dit voor deze streek met de verschillende werkzaamheden, die reeds worden of staan te worden uitgevoerd, een belangrijke werkverruiming beteekenen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *