Uit oude couranten van 1935 (2)

KRONIEK
2005-4

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht van 05-10-1935
 • Gemeenteraad kwam in spoedzitting bijeen met als enige agendapunt de eventuele aankoop van café Het Oude Rechthuis. Kwestie werd in comité-generaal behandeld vandaar geen verslag.
Bericht van 29-10-1935
 • Een mooie jachtbuit: Door het jachtgezelschap van den Brink werden bij een in de polder gehouden jachtpartij niet minder dan 87 stuks wild geschoten.
Bericht van 19-11-1935
 • Met pensioen. Het is thans definitief, dat onze bekende brugwachter, de heer Th.G. Wolfratt, diensdoende aan de Zwaanskuikenbrug alhier, met 1 januari a.s. den dienst met pensioen gaat verlaten.
Bericht van 10-12-1935
 • Hoofd van de School met de Bijbel, de heer P. Hildebrand, is in gelijke betrekking benoemd in Neerlangbroek (gemeente Doorn).
Bericht van 28-12-1935
 • IJsbaan geopend. Maandagmiddag werd bij buitengewoon gunstig weer de ijsbaan van de ijsclub ‘De Volharding’ alhier voor haar leden opengesteld. Direct na opening werd een wedstrijd gehouden met hindernissen voor mannen, waarvoor zich 16 deelnemers hadden aangemeld. Met groote belangstelling werd deze wedstrijd gevold. De eerste prijs behaalde F. de Leeuw, Schoonrewoerd; 2e B. Stravers, 3e pr. C. Middelkoop, 4e pr. Joh. Burggraaff Gz., allen alhier. De Dinsdagmiddag was voor de kinderen van 6-10 jaar. Hiervan verwierf de eerste prijs F. de Jong Hd., 2e pr. A. v. d. Heuvel, 3e pr. J. de Leeuw, 4e pr. W. Brouwer. Hierna volgde een wedstrijd voor kinderen van 10-16 jaar. De eerste prijs werd behaald door G. de Leeuw, 2e pr. G. Brouwer, 3e pr. A. Holl Lz., 4e pr. Jac. Burggraaff Johz. Tot slot volgde nog een ringrijderij met paren, waarvoor zich 16 paren hadden aangemeld. Den eersten prijs behaalden Jo van Dijk en G. Verkerk; 2en pr. J. den Hartog Az. met G. den Hartog Jd.; 3en pr. C. Zijderveld met A. Bogerd Ad.; 4en pr..H. van Hemert met A. den Hartog Ad. Beide dagen waren de ijsbanen niet druk bezocht, wat wel zijn oorzaak vond in de komende feestdagen.

Lexmond

Berichten van 05-10-1935
 • Voor het alhier aan beide scholen aan-gevangen herhalingsonderwijs bestaat weer veel en nog steeds toenemende belangstelling. De avondschool is ten plattelande een pracht-gelegenheid, om de rijpere jeugd het reeds geleerde door herhaling op te frisschen, alsook tot uitbreiding der kennis, wat vooral in deezen tijd zoo noodig is.
 • Alhier wordt druk gewerkt aan de pompinstallatie met het bijbehoorende gebouw voor de waterleiding. Men is thans bezig met het graafwerk. Verscheidene meters grond worden afgegraven en van het terrein verwijderd.
 • De nieuwe weg. De werkzaamheden aan den nieuwen weg bevinden zich thans in het eindstadium. De laatste hand wordt thans aan het egaliseren en de zorg voor afwatering geslagen, terwijl een aanvang met het bestraten is gemaakt. Er staat echter ook nog één huis in den weg, dat door den aannemer bewoond is en thans spoedig zal worden afgebroken. Binnen afzienbaren tijd -d.i. in elk geval vóór den winter- zal het werk geheel voltooid zijn.
Berichten van 23-11-1935
 • Vergadering van de IJsclub “Door Eendracht Vooruit”. In “De Drie Snoeken” hield de hier bovengenoemde IJsclub j.l. Donderdag-avond haar jaarvergadering. Na de gehouden vergadering volgde een verloting. Onder de 58 aanwezige leden werden 20 prijzen verloot, welke ten deel vielen aan: 1. W. Boef, 2. Al. Versluis, 3. P. Veen, A. Brokking, 5. P. Chaigneau, 6. Al. Scherpenzeel, 7. J. Schrijvershof, 8. C. van Luyt, 9. Adr. Versluis, 10. P. van Dijk, 11. J. Molenaar Anth.zn., 12. G. de Jong, 13. G.J. de Vaal, 14. J. van Dieren Tzn., 15. Ph. Molenaar, 16. mej. C. van Luyt, 17. J. de Jong Bz., 18. T. de Bruin, 19. W. Chaigneau, 20. F. Chaigneau.
  De eerste 10 prijzen bestonden uit een eendenbout, de volgende 3 uit een doos sigaren, de volgende 6 uit een half pond Sinterklaas. De laatste prijs was een door den heer H.J. Brokking aangeboden verrassing, waaraan de verplichting was verbonden dat deze mand aan de tafel moest worden uitgepakt. Onder groote pret voldeed de winnaar aan dien eisch. Het bleek intusschen de beste prijs te zijn. In den mand bevonden zich (alles keurig afzonderlijk verpakt) een paar sinterklaaspoppen, een krentenbrood, een roode kool, een bos wortels, een maal aardappelen, uien, een paar mijters, een wollen luier, een mikkie mous, een potlood enz. Hierna werd de vergadering, die een vlot en aangenaam verloop had, gesloten.
 • “Nieuw Leven”. De arbeiderszangver. “Nieuw Leven” herdenkt op 5 December haar 10-jarig bestaan. De feestelijke herdenking hiervan zal op 11 December plaats vinden. Het ligt in de bedoeling van de vereeniging zich een vaandel aan te schaffen, waarvoor een collecte bij ingezetenen is gehouden, welke een bedrag van f 90,50 heeft opgebracht. Vermeldenswaard is, dat de vereeniging zich gedurende den korten tijd van haar bestaan bijzonder ontwikkeld heeft. Ze heeft een flink aantal zeer trouwe leden en dat de beoefening der zangkunst bij dit koor volle ernst is, bleek uit de vele successen, die zij behaalde, bestaande uit eerste- en ereprijzen, zoodat zij bijgevolg reeds in de Eere-Afd. is gekomen. Vooral onder leiding van haar tegenwoordigen directeur, den heer De Bie uit Gorinchem, heeft zij snelle vorderingen gemaakt.
 • V.L.-nieuws. Het is ons een genoegen te vermelden, dat de afd. Lexmond van den B.V.L. op den Zaterdag j.l. te Dordrecht gehouden wedstrijd (verbandswedstrijd) den 5en prijs behaalde, terwijl de heeren Schrijvershof en Kloens als individueele schutters resp. op den 3en en 9en prijs beslag wisten te leggen.
  Manufacturier Den T. deed bij de politie alhier aangifte van het feit, dat het rijwielbelastingmerk van zijn rijwiel ontvreemd was. De gem. veldwachter, die een onderzoek instelde, heeft het genoegen gehad de daders op het spoor te komen, zoodat deze van de gemaakte buit niet veel plezier zullen beleven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *