Uit oude couranten van 1936 (1)

KRONIEK
2006-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht van 01-01-1936
 • Tweede Kerstdag vierden de leerlingen van de Zondagschool alhier, onder leiding van het schoolhoofd, den heer A.C. van Dijke, in de Openb. Lag. School alhier, hun Kerstfeest.
  Het schoollokaal was tot in alle hoeken bezet, daar vele ouders der leerlingen, alsmede belangstellenden dezen avond wilden bijwonen.
  Nadat de heer Van Dijke de bijeenkomst met gebed had geopend, deed hij op een zeer boeiende wijze het aloude en steeds weer nieuwe Kerstverhaal, dat door alle aanwezigen met groote aandacht werd aangehoord.
  Hierna brachten de leerlingen, onder leiding van mej. E.A. de Munnik, verscheidene fraaie Kerstliederen ten gehoore. De pauze, die hierop volgde, was bestemd om allen op een versnapering te onthalen. Hierna moesten enkele leerlingen van hun kennis doen blijken, waarbij vooral opviel de lange bijbeltekst, ten gehoore gebracht door den jongsten leerling der Zondagsschool, den 6- jarigen Jan Takken, die zonder eenige schroom of hapering daaraan voldeed. Ook bij de andere leerlingen bleek het geleerde er goed in te zitten. Ten slotte volgde nog een boeiend en passend verhaal door het schoolhoofd en werden nog vele fraaie kerstliederen gezongen, waarna na het zingen van een Psalm en dankgebed deze treffende bijeenkomst tot het verleden behoorde. Bij het vertrek werd aan elken leerling nog een mooi en nuttig cadeau uitgereikt, dat met groote blijdschap in ontvangst werd genomen, waarna allen welvoldaan huiswaarts keerden.
Bericht van 09-01-1936
 • Bijna gestikt. Toen de echtgenoote van den heer B. Q. Dinsdag een paar emmers water aan de dorpspomp was wezen halen en in huis terug kwam, bemerkte zij tot haar grooten schrik, dat haar 1½-jarig dochtertje, hetwelk zij in den kinderstoel had achter-gelaten, met den stoel voorover was gevallen en de kleine met het keeltje tusschen de stoelleuning en het tafelblad was beklemd geraakt, waardoor de luchttoevoer was afgesneden. Nadat het kind was losgemaakt, bleken slechts zeer vage teekenen van leven aanwezig te zijn. Gelukkig was vrijwel onmiddellijk Dr. Siddré aanwezig, die na een zeer langdurige behandeling er in slaagde de levensgeesten van de kleine weer op te wekken. Naar we vernemen, maakt de kleine het thans zeer goed.
 Berichten van 23-01-1936
 • Maandagavond omstreeks 5.30 uur kwam er tijdens een zware regenbui een wervelwind langs een gedeelte van ons dorp. Gelukkig werd niet veel schade aangericht, alleen een gedeelte van een schuur werd ingedrukt en een gedeelte van een hooimijt afgerukt.
 • Deze week is een begin gemaakt met het graafwerk voor het waterleidingbedrijf in den hoofdweg onzer gemeente. Begonnen is aan den Bosschen Heul in de richting van de Zwaanskuikenbrug. Daar ook de werkzaamheden voor dit doel in Boeicop in vollen gang zijn, is ons dorp, op den Nieuwen weg na, voorloopig geïsoleerd.
  Naar men verneemt zullen echter telkens na afloop van de werkzaamheden de gegraven putten worden gedicht, waardoor na 5 uur des namiddags de weg weer opengesteld wordt voor het verkeer.
 • Gevonden: Een paar bruin lederen handschoenen. Inlichtingen gem.-politie.
 Berichten van 18-02-1936
 • Donderdag der vorige week heeft in het Oude Rechthuis alhier de inzet en afslag plaats gehad, door Notaris Koedam van Vianen, van een perceel bouwland liggende op den Polder Boeicop alhier voor de Erven Th. Boogerd te Heukelum.
  Het perceel werd ingezet door den heer K. Speijer te Lexmond voor de som van f 525.
  Bij den daarop direct gehouden afslag werd niet uitgemijnd, zoodat de heer Spijer kooper werd.
 • Woensdagmiddag werd op de ijsbaan alhier een hardrijderij gehouden voor mannen, waarbij als 1e prijs verreden werd de wisselbeker waarop reeds 2 keer was beslag gelegd door den heer L. van Dijk alhier. Deze wedstrijd moest den doorslag geven of de houder winner en daardoor eigenaar zou worden. Het aantal deelnemers was slechts 10, doch niettemin was de belangstelling groot en werd er vinnig gekampt.
  De eerste prijs wisselbeker, werd door den houder, thans eigenaar, den heer L. van Dijk, alhier gewonnen aan wien ’t fraaie kunstwerk door den Voorz. met een toepasselijk woord werd ter hand gesteld. De 2e prijs werd behaald door den heer L.Holl, 3e prijs door den heer G. van Es, beiden alhier en de 4e prijs door den heer H. van Dijk te Lexmond.

Lexmond

Bericht van 01-01-1936
 • Notabelverkiezing Herv. Kerk. Bij de j.l. Dinsdag gehouden ver-kiezing voor een notabel in de vacature D. van Dijk, die tot Kerkvoogd gekozen is, werd met nagenoeg alle uitgebrachte stemmen gekozen de heer G. Bassa. Aan de stemming namen 32 lidmaten deel.
Berichten van 14-01-1936
 • Zaterdagavond j.l. keerde de heer D. B. van Leer-broek met zijn bakfiets uit Utrecht terug. In Helsdingen had hij zijn driewieler verwisseld tegen een rijwiel van een hem vergezellend persoon, die echter nog niet op dit vehikel thuis was. In Kortenhoeven geraakte hij tenminste zijn stuur kwijt en kwam in de sloot terecht. Met vereende krachten is het voertuig weer op den kant gebracht.
 • Mooie vangst. Op 4 Sept. werd alhier een onbeheerd staand rijwiel van A. v. d. G. uit Vianen gestolen. Het hierop ingesteld politieonderzoek vermocht tot dusver geen resultaat op te leveren, totdat jl. Zaterdag de eigenaar van het rijwiel iemand daarop zag rijden. Spoedig werd de politie gewaarschuwd. Het onderzoek, dat daarop door de politie van Vianen en Lexmond volgde, had tot resultaat, dat men den dader op het spoor kon komen, zijnde de 25-jarige W. v. D. uit Rotterdam, die voor den burgemeester een volledige bekentenis heeft afgelegd. Het rijwiel bevond zich intusschen reeds in de derde hand! De dader is naar het huis van bewaring overgebracht.
 • Klompenauto rijdt een lichtpaal af. Donderdagavond omstreeks 9 uur reed tegenover “De Zoom” een vrachtauto met klompen een daar langs den weg staande lichtpaal geheel af. Omwonenden kwamen hierdoor in het donker te zitten terwijl ook de straatverlichting defect was. De auto was slechts weinig be-schadigd, doch kon niet uit den zachten berm komen. De heer Boef heeft hem later weer op den harden weg gebracht, waarna de chauffeur zijn reis naar Averhorn (N.H.) voortzette. Hoewel de chauffeur dit ontkent, zijn er toch aanwijzingen die het ver-moeden wettigen, dat de chauffeur heeft zitten slapen.
 • Ook gedurende Vrijdag bleef Kortenhoeven nog zonder stroom.
Berichten van 25-01-1936
 • V.L. nieuws. Op 7 Febr. zal in een feestelijke bijeenkomst in de Chr. School alhier het 10-jarige bestaan van de afd. van den B.V.L. worden herdacht. Als sprekers zullen o.m. optreden Zijn Ex. Gen. Lt. Duymaer van Twist en Burg. Hoogenboom. Een orkest, onder leiding van Jan Hamerling, zal voor muzikale medewerking zorgen, terwijl voorts een dubbelkwartet onder dezelfde leiding enkele liederen ten gehoore zal brengen. Een tableau zal een beeld uit het bestaan van den B.V.L. geven. De verg. zal uitsluitend voor genoodigden toegankelijk zijn.
 • Een meevallertje. Een chauffeur van de Expeditiedienst Vlissingen – Utrecht verloor Dinsdag eenige kostbare pakken uit zijn auto, inhoudende enkele tienduizenden sigaren. Gelukkig was het verlies door een paar inwoners opgemerkt en kon de chauffeur, die na de ontdekking terugkeerde, het verlorene weer opladen, zoodat het met breukschade afliep.
 • Zanguitvoering in de Herv. Kerk. Woendagavond werd in de Ned. Herv. Kerk een Zanguitvoering gegeven door de Chr. Zangver. “Hosanna” en het kinderkoor “Het Nachtegaaltje”, directeur Gijs Kusters uit Sliedrecht. De eere-voorz. Jac. de Jong, opende deze bijeenkomst door te laten zingen Ps.100: 1-3 en voor te gaan in gebed. Daarna werd een Schriftgedeelte gelezen, naar aanleiding waarvan spr. een korte toespraak hield. Volgden hierna een tweetal zangnummers door “Hosanna”, waarvan inzonderheid “Middernacht” zeer goed werd uitgevoerd. Afwisselend hoorden we het Kinderkoor en het Gem. Koor, terwijl Jan Hamerling een zeer schoone orgelsolo ten beste gaf. Vervolgens werden door het Kinderkoor nog een vijftal Kerstliederen gezongen, waarbij solozang door Piet Schotman, welke uitmuntend vertolkt en door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd. In de korte pauze werd gemeenschappelijk gezongen Ps.98: 1-2.
  Na de pauze werd de Kerstcantate van H.W. de Wolf ten gehoore gebracht, zijnde voor gemengd-, vrouwen-, mannenkoor en solo, met orgelbegeleiding door Jan Hamerling. Op een enkel gedeelte na werd dit stuk als geheel goed vertolkt en kwamen sommige gedeelten bijzonder goed tot zijn recht. In aanmerking genomen de zwakke bezetting van sommige partijen, mag de uitvoering van deze cantate een goede prestatie worden genoemd. De sopraan-solo werd gezongen door mej. H. Spek.
  Aan het einde van deze uitvoering gekomen sprak de heer Jac. de Jong een slotwoord, daarin dankend den heer Kusters voor diens leiding en den heer Hamerling voor de verleende medewerking. Een bijzonder woord richtte spr. tot den organist, den heer G. Lemmen, die ook dezen avond het gemeen-schappelijk gezang met het kerkorgel begeleidde en dit gedurende de bijna 25 jaren van het bestaan der Zangvereen., bij uitvoeringen steeds belangeloos gedaan heeft. Spr. verzocht de aanwezigen hem staande de zegenbede uit Ps. 134 toe te zingen. Een woord van hulde werd nog gericht tot den jongsten solist Schotman, waarna spr. tenslotte het Kerkbestuur hartelijk dankte voor het beschikbaar stellen van de Kerk.
  Na dankgebed werd gemeenschappelijk gezongen Gez. 96. De opkomst was vrij goed.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *