Uit oude couranten van 1936 (2)

KRONIEK
2006-2

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

 Bericht van 11-04-1936
 • Naar we vernemen, hoopt men volgende week een begin te maken met de huisaansluitingen ten behoeve van de waterleiding. Enkele werkloozen zullen vermoedelijk hierbij worden te werk gesteld.
Bericht van 15-04-1936
 • Een aloude traditie. De leerlingen van de Bijz. School vierden Woensdag en die der Openb. School alhier Donderdagmorgen, op de school het sinds menschenheugenis bekend staande eierfeest. Op zijn Zondags uitgedost ziet men al vroeg het jonge volkje in de weer, hetzij met tasch of mand, waarin de eieren al of niet versierd, bestemd voor de juffrouw en den meester. Nadat dit Paaschgeschenk aan huis is afgeleverd, volgt een gezellige morgen in de school, waarbij het onderwijzend personeel zich niet onbetuigd laat, om de leerlingen op de nodige ver-snaperingen te onthalen, waarna het jonge volkje vol blijdschap de vacantie tegemoet gaat.
Bericht van 25-04-1936
 • Maandagavond j.l. werd een schoorsteenbrand ontdekt in de bakkerij van den heer J. de With, alhier. De brand die zich even ernstig liet aanzien, was spoedig door middel van zout gebluscht. De motorspuit, die was uitgerukt, behoefde geen dienst te doen.
Bericht van 20-05-1936
 • Vrijdag a.s. zal de keuring van trekhonden enz. worden gehouden in de Raadkamer.
Bericht van 09-06-1936
 • Vorige week heeft in het ‘Oude Rechthuis’ alhier de verkooping van hooigras en de verpachting van naweiden plaats gehad. Zoals was te voorzien, deden de aangeboden perceelen van 25 tot 30 % minder dan vorig jaar. Enkele perceelen konden zelfs 1/3 van de opbrengst van vorig jaar nauwelijks halen.
Bericht van 23-06-1936
 • De afgeloopen week is op een drietal punten in onze gemeente een waterkraan geplaatst, waardoor in een groote behoefte blijkt te zijn voorzien, daar vele menschen er een eind loopen voor over hebben, om zich van leidingwater te voorzien, te meer daar het weteringwater thans ongenietbaar is.

Lexmond

Bericht van 18-04-1936
 • Als een weinig voorkomend geval vermeldden we dat een paard van veehouder B. van Lomwel twee levende veulens ter wereld bracht, beide van hetzelfde geslacht en vrijwel van gelijke kleur. Alzoo een meevallertje.
Bericht van 30-04-1936
 • Maandagmorgen zaten een een tweetal kinderen nabij de Chr. School op een hoop steenstukken te spelen. Toen de Bus van Hagenauw naderde, nam het jongste kind, een jongetje van 4 jaar, een handvol steenstukken en wierp dit tegen de voorruit van de bus, welke ruit tegen zulk een geweld niet bestand was. De chauffeur stopte onmiddellijk en ging het jongetje, dat het hazenpad gekozen had, na en bracht hem bij zijn ouders, om hen o.m. te vertellen welke schade hun kind, voor hun rekening had veroorzaakt.
Bericht van 09-05-1936
 • Onze vroegere dorpsgenoot, de heer J. Molenaar Tz. thans bij de Maréchaussée, is benoemd tot agent van politie te Schiedam.
Bericht van 30-05-1936
 • Bij de Donderdag gehouden stemming voor den polder Lexmond werd met 86 st. tot Schout gekozen de heer T. van Dieren Jac.zn. De heer T. Bikker Tz. verkreeg 55 st. Deze vacature was ontstaan door het bedanken van den heer T. Bikker Dz. Met 119 st. werd de heer G. de Jong Pz. tot Heemraad gekozen in de vacature J. Scherpenzeel (wegens het bereiken van den grensleeftijd), terwijl in de vacature P. Kersbergen als gecommiteerde ook wegens dezelfde oorzaak met 134 st. gekozen werd de heer G.J. Verweij. De heer C. van Dieren, aftr. gecommiteerde werd met 120 st. herkozen.
Bericht van 03-06-1936
 • Zaterdagavond ontstond brand in de hooiberg van den heer A. de Leeuw alhier. Spoedig was de motorspuit aanwezig, welke echter zijn diensten weigerde. Het grootste bezwaar werd bezworen, toen men de kap van den berg liet zakken. Met een blusch-apparaat en door het uitgieten van water werd het vuur verder bestreden. De Vianensche motorspuit, die te hulp was geroepen, doofde het vuur en maakte aan het gevaar van uitbreiding een einde. Vermoedelijke oorzaak is het spelen met lucifers door kinderen. Het hooi was niet verzekerd.
Bericht van 06-06-1936
 • Ons bericht in het nummer van j.l. Woensdag betreffende de brand in den hooiberg van landb. A. de Leeuw, vereischt enige aanvulling. We schreven zonder meer, dat de Lexmondsche motorspuit dienst weigerde. Dit is echter onvolledig, aangezien de spuit nog ongeveer een uur gewerkt heeft en het daarna liet zitten, met het bekende gevolg. Van tot oordelen bevoegde zijde vernamen we, dat dit geen verwondering behoeft te wekken, doch veeleer vooruit reeds te vreezen stond, aangezien dit reeds bij twee branden is voorgekomen en zijn oorzaak vindt in de magneet, welke bij het warm worden van den motor, dienst weigert. Wel heeft de spuit in dezen toestand nog een paar malen (bij een demonstratie) goed gewerkt, doch toen is ook niet zooveel van het uithoudingsvermogen gevraagd. Deskundigen achten dan ook, wil het spuitmateriaal zoo betrouwbaar mogelijk zijn, vervanging van de magneet door een nieuwe, de eenige oplossing.
Bericht van 13-06-1936
 • Uit de raadsvergadering. Van der Heiden klaagt over de verontreiniging van de straten door olienotendoppen etc. en de last die de jongelui de menschen hiermede, alsmede door het hangen tegen deuren, ramen etc., aandoen en vraagt een regeling te willen treffen, waarbij deze overlast strafbaar wordt gesteld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *