Uit oude couranten van 1936 (3)

KRONIEK
2006-3

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Bericht van 09-07-1936
 • Zomerlucht voor staldieren. Bij het mooiste zomerweer moeten vele dieren op den stal blijven. Als het helemaal niet mogelijk is hen op een weide te laten grazen of minstens een paar uur per dag in het vrije veld te laten, dan moet men hen minstens het binnenblijven zoveel mogelijk verlichten. Het getuigt van weinig begrip voor hun onnatuurlijke leven als de staldieren ook in den zomer steeds afgesloten blijven zoals in den winter. Overdag moet men in het warmste jaargetijde minstens open deuren gebruiken. Men kan de houten deuren uit de scharnieren haken, of ook wel die van boven geheel open en met kippengaas voorzien zijn, of die geheel van gaas zijn gemaakt. Het gemak van deze deuren is, dat als men ze eenmaal heeft gemaakt, men er geen omkijken meer naar heeft, want het is alleen een kwestie van verwisselen van de deuren die tijdelijk buiten gebruik zijn, terwijl de staldieren er zeer goed bij gebaat zijn.
Bericht van 18-07-1936
 • Kostelooze rijwielbelastingmerken. Belanghebbenden, die van een kosteloos rijwielbelastingmerk gebruik wenschen te maken, zal voor deze gemeente tot het aanvragen daarvan gelegenheid worden gegeven op 23, 28 en 30 Juli 1936, telkens des n.m. van 6.30 tot 8.30. Voorts op 1 Aug. n.m. van 3 tot 5 uur en op 4 Aug. n.m. van 6.30 tot 8.30 uur, in het voormalig Kantongerechtgebouw te Vianen, Voorstraat 56.
Bericht van 28-07-1936
 • Met de huisaansluitingen voor het waterleidingbedrijf gaat het niet zoo vlot als werd verwacht. Dit vindt zijn oorzaak daarin, dat bij het baggerwerk door de wetering onder de bodem veel hinder wordt ondervonden van loopzand, wat groote stagnatie met de werkzaamheden teweeg brengt.
Bericht van 18-08-1936
 • In deze gemeente heerscht in ernstige mate de vlekziekte onder de varkens. Blijkens de verklaring van den Dierenarts, de heer H.H. van den Brink te Vianen, die deze ziekte tracht te bestrijden door inspuiting, is deze ziekte thans van zulk een omvang en ernstige aard, dat deze nog nimmer in zijn veel-jarigen praktijk zoo veel serum heeft verbruikt, en blijkt deze zoo gevaarlijke ziekte thans tot bloedvergiftiging over te gaan, terwijl in gewone voorkomende gevallen de ziekte alleen uitwendig tot uiting komt.
Berichten van 22-08-1936
 • Een buitenkansje. Toen de leerlingen van de Openb. Lag. School alhier Dinsdag l.l. na genoten vacantie, de school weer zouden bezoeken, bleek dat de intusschen geverfde schoolbanken nog niet geheel droog waren. Dit had tot gevolg, dat de vacantie met een paar dagen werd verlengd, wat voor de jeugd een buitenkansje betekende.
 • Bij de deze week gehouden telling van varkens, uitgaande van de Crisis Varkenscentrale, bleken in onze gemeente totaal 857 varkens aanwezig, waaronder 143 biggen, 22 zeugen en 1 beer.
 • De nachtschuit in. De straatverlichting die gedurende de lange zomeravonden niet is gebruikt, is deze week weer in gebruik gesteld.
Bericht van 17-09-1936
 • Naar men verneemt zal binnen afzienbaren tijd de bovengrondsche telefoonverbinding, langs het z.g.n. Beneden-einde door een ondergrondschen kabel worden vervangen, waarvoor de noodige opmetingen reeds zijn verricht.
Bericht van 24-09-1936
 • Brandspuit probeeren. De afgeloopen week heeft onder leiding van den opperbrandmeester en in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur, alsmede de brandmeesters, een oefening plaats gehad met de motorbrandspuit. Zoodra de spuit op de plaats van bestemming was gearriveerd en het materiaal in gereedheid was gebracht, werd onmiddellijk met een tweetal stralen volop water gegeven. Jammer was, dat bij een herhaalde proef de motor weigerde, en niet zoo vlug de oorzaak daarvan kon worden opgespoord. Toen dit eenmaal gevonden was, werkte de spuit weer uitstekend, en werd bewezen, dat het oefenen met den motor zijn nuttigen kant heeft.

 Lexmond

Bericht van 11-07-1936
 • Opening Waterleiding. Zoals bekend zal op Donderdag 16 Juli de waterleiding van de Drinkwatervoorziening “De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden” officieel in gebruik worden genomen. Onder de verschillende uitgenodigde gasten behoort ook Zijne Excell. Minister van Staat, Comm. der Koningin voor Zuid-Holland, Jhr. Van Karnebeek. Door de kinderen der beide scholen alhier zal een eenvoudige zanghulde worden aangeboden.
Bericht van 23-07-1936
 • Nachtelijk bad. Zaterdagnacht bevond zich onze dorpsgenoot J. v.d. M. op zijn rijwiel in het buurtschap Lakerveld, toen vermoe-delijk de slaap hem overmeesterde en hij in de wetering reed. Met eenige hulp wist hij weer op den begane grond te komen, teneinde thuis schoone kleeren (wellicht voor de tweede maal dien dag) aan te trekken.
Bericht van 28-07-1936
 • P. Bon†. Nadat hij Vrijdagavond door een beroerte is getroffen, overleed j.l. Zaterdag, in den ouderdom van bijna 71 jaar, Dr. P. Bon, rustend arts, thans wonende te ’s-Gravenhage. Toen het overlijden van Dr. Bon hier Zondag bekend werd, heeft dit zeer velen ontroerd. Met groote toewijding heeft Dr. Bon in deze gemeente ongeveer 37 jaren zijn practijk uitgeoefend en toen hij
  2 ½ jaar gelden zijn practijk neerlegde, genoot hij nog zulk een goede gezondheid, dat hij dit niet behoefde te doen wegens ouderdomsmoeilijkheden.
Bericht van 24-08-1936
 • Onze dorpsgenoot de heer D. van Bezooijen heeft mede deelgenomen aan de Vierdaagsche. Door hem is 160 K.M. afgelegd, waarvoor hij deswege met een medaille is vereerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *