Uit oude couranten van 1936 (4)

KRONIEK
2006-5

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong en H. de Rooij

Hei- en Boeicop

Bericht van 2-12-1936
  • Deze week is de prijs der consumptiemelk met één cent per liter verhoogd en gebracht op 9 cent de liter. De prijs der karnemelk is op 5 cent de liter gebleven.
Bericht van 19-12-1936
  • Afgekondigd is een aanvulling van de algemene Politie-verordening dezer gemeente, waarbij het verboden is zich op Zondag met de hengel visschende op of aan de openbare wegen te bevinden.
Bericht van 24-12-1936
  • Maandagmorgen dezer week werd in onze gemeente bekend gemaakt, dat één onzer vooraanstaande inwoners, de heer Corn. Kok, Zondagavond was overleden. De overledene toch, die het Loco-Burgemeesterschap vervulde tijdens het ziekteverlof van den Burgemeester werd in 1908 tot lid van den gemeenteraad gekozen, waarin hij onafgebroken zitting heeft gehad tot op heden. In 1923 werd hij tot wethouder gekozen en reeds eerder, bij de vacature van Burgemeester Pot, fungeerde hij als Loco-Burgemeester. Ook op ander terrein was de thans ontslapene geen onbekende. Reeds sedert jaren was hij voorzitter van de polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop, terwijl hij eveneens het ambt van Hoogheemraad bekleedde en van de oprichting deel uitmaakte van het Bestuur van de Bijzondere School alhier. Ook op particulier terrein stond de thans ontslapene steeds vooraan. Vermelding verdient zeker, dat van zijn steeds uitgebreid perso-neel, dat hem reeds vele jaren trouw heeft gediend, ondanks de ongunstige bedrijfsuitkomsten niet één werd ontslagen. Op finan-cieel gebied zijn eveneens velen de overledene zeer veel dank verschuldigd. Met den heer Kok is een man heengegaan, die velen node zullen missen. Dat hij ruste in vrede!

Lexmond

Bericht van 12-12-1936
  • Door de Kantonrechter te Utrecht zijn de afgeloopen week een
    5-tal opgeschoten jongens uit Lexmond en Meerkerk veroordeeld tot f 3 boete of een week tuchtschool, wegens het in September l.l. stelen van druiven en vernielen van den wingerd bij den veehouder C. B. alhier.
Bericht van 19-12-1936
  • Naar wij vernemen zal Zaterdag 2 januari a.s. een groote Open-bare propaganda Feestvergadering worden gehouden door de afd. Lexmond van de VARA, met medewerking van de afd. S.D.A.P., Moderne Vakorganisaties enz., in de zaal van de “Drie Snoeken”, medewerking verleent Smits Amusementsbureau te Rotterdam, dat een mooi Cabaret en Variété programma ten beste zal geven. Aanvang 8 uur. Entree 40 cent.
Bericht van 24-12-1936
  • H.B.O. examen. Dinsdagavond had ten huize van Dr. Siddré, het examen plaats gevonden van de cursisten van den E.H.B.O.-cursus, teneinde in het bezit gesteld te worden van het E.H.B.O.-diploma. Het examen werd afgenomen door Dr. Wierenga uit Utrecht, Na afloop deelde Dr. Wierenga mede, dat aan alle cursisten het diploma was toegekend. Spr. merkte vervolgens op, dat hem uit het examen was gebleken: 1e. dat er goed les gegeven was en 2e. dat de cursisten goed geleerd hadden. Het diploma geld voor drie jaar, om zeker te zijn dat de bezitters van het diploma het geleerde niet zullen vergeten, doch bijhouden, eischt de Oranjekruisbond, dat na drie jaar opnieuw een examen moet worden afgenomen, ten einde dit diploma te verlengen.
    Het diploma is uitgereikt aan de navolgende personen: Mevr. Overhagen, mej. C. van Luyt, mej. Karssen, mej. Slob, mej. Ten Paske; mej. Swets, Roel van Mazijk, N. Schrijvershof, C. Kloens, M. Matton, Gijs de Jong, Jo de Jong, Gijs Graveland, Jos Schotman, Jo van der Grijn, Aart Scherpenzeel, Koos van Dieren, Aart Manschot en Jan van Dieren. Tzn. (Wegens ongesteldheid kon mevr. Siddré niet aan het examen deelnemen.)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *