Uit oude couranten van 1937 (1)

KRONIEK
2007-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Berichten van 04-01-1937
 • De Oudejaarsnacht had in deze gemeente een rustig verloop. Oudergewoonte bevonden zich wel gedurende den geheelen nacht opgeschoten jongens aan den weg, en werden ook wel enkele voorwerpen van plaats verwisseld, doch bijzonderheden vonden niet plaats. Te hopen is wel, dat ook dit ouderwetsche gedoe geheel achterwege blijft.
 • Margarine en gehakt in blik. De distributie van goedkoope margarine en gehakt in blik, is thans opgedragen aan den heer J. Bikker, agent van Arbeidsbemiddeling alhier.
Bericht van 02-02-1937
 • Hei-en Boeicop – Alweer koude. Zoodra de temperatuur bij het vriespunt genaderd was, gaf ons torenuurwerk ’t weer op. Zoals men weet heeft ons gemeentebestuur besloten daaraan voorgoed een einde te maken door het uurwerk door een deskundige te doen nazien en de fout te doen opsporen.
Bericht van 04-02-1937
 • De laatste dag van gladde wegen veroorzaakte toch nog een ongeval in onze gemeente. Toen de echtgenoote van den kruidenier de R. alhier van een visite huiswaarts keerde, kwam zij zoo ernstig te vallen, dat zij haar arm op twee plaatsen brak. Door Dr. Siddré van Lexmond is de arm gezet.
Bericht van 09-02-1937
 • Vrijdagmorgen jl. had ten overstaan van notaris Mr. W.H.J. Cambier van Nooten te Vianen, in het Oude Rechthuis, alhier, de toeslag plaats van de perceelen griend-, bouw-, en hooiland, geheel groot 2.28.20 H.A., in twee perceelen en in combinatie, voor den heer J. Makop alhier.
Bericht van 27-02-1937
 • Door B. en W. dezer gemeente is tot schatter van de dranklocaliteiten alhier benoemd de heer A.J. Stravers, zulks in de plaats van den heer N. Spronk, die als zoodanig ontslag heeft gevraagd.
Bericht van 13-02-1937
 • Bij de l.l. gehouden stemming van lidmaten van de Ned. Herv. Kerk alhier werd tot Notabel gekozen de heer A.J. Stravers, zulks in de plaats van wijlen C. Kok.
Bericht van 25-02-1937
 • Aan den heer T. Holl, Jachtopziener alhier, is een vergunning verleend tot het schieten van schadelijk gedierte in de polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop, gelegen in deze gemeente.

Lexmond

Bericht van 06-02-1937
 • Lezing met lichtbeelden. In de Chr. School had Woensdagavond jl. door den heer Ir. J.B.v.d.Meulen, van de Oliefabrieken Calvé-Delft, een lezing met filmvertooning plaats, over het onderwerp: “Voordeelige Veevoedering”. De vergadering stond onder leiding van den heer Haafkens, voorz. van de Afd. v.d. Chr. Boeren- en Tuindersbond en werd door ongeveer 80 personen bezocht.
Bericht van 11-02-1937
 • Voor de op 18 Febr. in de school m/d Bijbel te vertoonen Oranjefilm, waarvoor de afd. der B.V.L. zorg draagt, is reeds zooveel belangstelling, dat het bestuur de kaartenverkoop heeft meenen te moeten staken.
Bericht van 04-03-1937
 • Een schitterende prestatie. Vorige week is de 13-jarige Wim Schotman, die reeds eerder bij de uitvoering van het kinderkoor “Het Nachtegaaltje” zulke uitstekende zanggaven bleek te bezitten, op een der avonden, met enkele vooraan-staande personen uit het Zangleven onzer gemeente, in Sliedrecht geweest, teneinde daar als solist (jongenssopraan) mee te werken aan een uitvoering van het Chr. Kinderkoor “Het Nachtegaaltje” onder leiding van den directeur Gijs Kusters. Met een glasheldere stem zijn door de jonge Schotman een 16 tal nummers op voorbeeldige wijze gezongen. Het bleek, dat men in Sliedrecht over deze medewerking uiterst tevreden was. Naast de onmiskenbare gaven, die Wim Schotman bezit, blijkt hij ook over de noodige vrijmoedigheid te beschikken, welke voor een goede ontplooiing dier gaven, toch wel onmisbaar is. Onze solist werd door de leider van deze bijeenkomst hartelijk toegesproken en ontving een fraai bouquet bloemen met een mooi boekwerk.
Bericht van 06-03-1937
 • Lambertus Hendrik van Herrewaarden †. Het was woensdag een van die zoo zeer door mensch en dier op prijs gestelde dagen, die kennelijk doen aanvoelen dat de lente in aantocht is. De zon bestraalde de aarde, die wacht op hare warmte, waardoor boom en struik, bloem en bloesem zich ontwikkelt en uitbot tot een natuurtafereel dat den mensch bekoort en hem met diepen eerbied voor de Schepper aller dingen moet vervullen. Op dezen schoonen vroeg-lentedag klonken uit onze dorpstoren zware klokketonen, waarvan het sombere geluid zich verspreidde over dorp en velden. Een onzer werd naar de stillen doodenakker uitgedragen, Lambertus Hendrik van Herrewaarden. ’t Was maar een eenvoudige smid, doch hij was de laatste vertegenwoordiger van een oud geslacht dat in drie achtereenvolgende eeuwen op ons dorp de smidshamer heeft gehanteerd, het ijzer gesmeed en het landbouwgereedschap vervaardigde. Zo luidde dan de klok over deezen doode en de naaste verwanten en vrienden van hem schreden achter de baar. Zijn krachtige arm was verslapt en lichaamskracht gebroken. Hij was alléén overgebleven en niet in het dorp waar hij was geboren en getogen, doch in een ziekenhuis te Utrecht blies hij in den vroegen Zondagmorgen, na smart en leed en pijnen, den laatste adem uit. Daarmede was het oude geslacht der Van Herrewaarden’s voor Lexmond uit-gestorven. Ds. Oskam. Ned. Herv. Predikant sprak treffende woorden tot de nabestaanden en belangstellenden, die zich om de groeve hadden geschaard. Een familielid memoreerde zijn arbeid en ook dat deze doode aan en te Lexmond behoorde, waar hij thans rust op den doodenakker, waar ook zijn vader en moeder en het geslacht Van Herrewaarden’s ligt begraven. Hij rust thans van zijnen arbeid, zijn heengaan was vrede

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *