Uit oude couranten van 1937 (3)

KRONIEK
2007-3

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Bericht van 20-07-1937
 • Het hevige onweer, dat Donderdagavond j.l. boven deze gemeente en omgeving woedde, heeft ook hier zijn sporen achter gelaten. De dochter van den veehouder U. alhier, die juist in den Polder achter de hofstede zat te melken, schuilde even voor de regen, toen direct daarna een 2-tal koeien, waarvan zij er juist een gemolken had, door het hemelvuur werd getroffen en op slag gedood. De dieren kwamen in de sloot terecht. In een nabijzijnd stuk land liep een 3-tal schapen van den veehouder H. alhier, die eveneens door het hemelvuur op slag werden gedood. Voorts werden nog verscheidenen boomen versplinterd of ontworteld, terwijl ook veel fruit is afgewaaid. Men mag van geluk spreken dat dit noodweer geen mensenlevens heeft gekost, en geen verdere onheilen heeft aangericht.
Bericht van 31-07-1937
 • Dezer dagen is de grafkelder van wijlen de familie Kok op de algem. begraafplaats alhier gereed gekomen. Door den heer C.F. van der Wel, steenhouwer te Gorinchem is de zwarte hardsteenen zerk, die niet minder dan 1300 K.G. weegt, en behalve de fraai uitgewerkte lijst niet minder dan 392 letters bevat, vervaardigd en ter plaatse bezorgd. Het geheel beteekent, behalve de nagedachtenis aan de familie Kok, een verfraaiing voor de begraafplaats.
Bericht van 07-08-1937
 • Dondermorgen j.l. had ten overstaan van notaris Koedam te Vianen, in het Oude Rechthuis alhier de afslag plaats van de twee hofsteden en landerijen onder deze gemeente, Schoonrewoerd en Vianen, voor de erven van mej. E. de Wildt, wed. C. Kok. Evenals bij den inzet was er ook thans groote belangstelling. De hofstede met landerijen van wijlen familie C. Kok werd afgemeind door den heer A.M. Jochems te Vianen, voor f 59.745,-; de hofstede en landerijen van G. de Wildt werd uitgemeind door den heer I. den Hartog uit Scheveningen voor f 39.420,-; koop 17, landerijen, door den heer G. de Wildt alhier voor f 3375,-; koop 18, idem door den heer R. Kool en cons. te Everdingen voor f 3200,-; koop 19, idem, door den heer A.M. Jochems te Vianen voor f 3900,-; koop 20, idem door den heer J.C. Treure te Dordrecht, voor f 725,-; koop 21, idem door denzelfde voor f 210,-; koop 22 idem door denzelfde voor f 100,-; koop 23, 24 en 25, idem, door den heer D.J. Brouwer alhier voor f 6345,-; koop 6 en 27, idem door den heer A.M. Jochems te Vianen voor f 6050,-. Totaal opbrengst f 122.960,-.
Bericht van 14-08-1937
 • Afscheid burgemeester D.C. de Leeuw. Donderdag te 10 uur kwam de Raad dezer gemeente in een openbare zitting bijeen. Nadat de vergadering op gebruikelijke wijze met formuliergebed geopend is, vraagt Weth. J. de Heer het woord, teneinde eenige woorden te spreken i.v.m. de eerste verg. die door burg. De Leeuw na het ziekteverlof geleid wordt. Spr. vertolkt den dank van den Raad wegens het feit, dat de burg. weer geheel hersteld is. Het is nu tevens de laatste verg. welke de burgemeester presideert. Spr. memoreert den tijd, waarin de burg. met ziekte-verlof was. Het is steeds goed gegaan, doch de gemeente werd door een ernstig verlies getroffen door het overlijden van den eersten weth. C. Kok. In diens plaats werd tot weth. gekozen den heer D.J. Brouwer, terwijl de plaats van den heer Kok als raadslid werd ingenomen door J. de Jong Dz. Spr. is dankbaar voor de medewerking van het secretarie-personeel, alsmede van den veldwachter.

Lexmond

Bericht van 10-07-1937
 • Uit het raadsverslag. De heer Bikker vraagt hoe of het met de vrijwillige brandweer staat. Voorz. geeft inlichtingen. Er is reeds tot oprichting overgegaan, terwijl de studiecommissie, waarvan de gemeente-secr. voorz. is, de plannen uitwerkt. Met enthousiasme wordt er gewerkt om de zaak in orde te krijgen. Wanneer eenmaal alles op beenen staat zal spr. met een voorstel voor subsidie en eventueel aan te schaffen materiaal tot den Raad komen. Het gaat niet op om de leden van deze vereniging, welke het algemeen belang weer zeer wenscht te dienen, contributie te laten betalen. Spr. geeft tenslotte nog eenige uiteenzettingen omtrent de organisatie en ook over moderne brandbluschmiddelen. Vooral een schuimblusser heeft sprekers interesse. De heer van der Heiden zegt, dat de nieuwste dorpspomp niet in orde is en vraagt of deze, wanneer voorz. deze wil laten staan, niet gerepareerd kan worden. Voorz. wil deze op den duur klaar maken voor de brandspuit, doch daar is niet zo’n haast bij. Dan wil v.d. Heiden de pomp zoolang in orde houden, waartoe spr. wel bereid is mits het heel weinig kost! De heer Jan de Jong wil de pomp sloopen, doch Voorz. zal eerst nog eens nakijken.
Bericht van 24-07-1937
 • Opening zaak. De heer D. Bos alhier, bericht in een advertentie in dit nummer de opening van zijn zaak in manufacturen, confectie en meubelen. Zal bij de opening de aardige attractie,
  – wie voor slechts f 2.- koopt, ontvangt reeds een mooi vulpotlood – zeker koopers lokken, we twijfelen er niet aan, of ook in de toekomst, zullen de ingezetenen van Lexmond en omstreken den weg naar deze zaak wel vinden. We wenschen den ondernemer veel succes toe in z’n nieuwe winkel.
Bericht van 31-07-1937
 • Vorige week werd onze gemeente bezocht door een 100-tal soldaten, welke onder leiding van hun meerderen alhier oefeningen maakten. Voor deze oefeningen toonden de Lexmonders groote belangstelling. De nachtelijke oefeningen konden wegens de weersgesteldheid slechts ten deele worden uitgevoerd. Op de hofstede van W.v.B. vonden ’s nachts ruim 100 dragers van “’t groen van ’t vaderland” een onderdak.
Bericht van 04-09-1937
 • Loop der bevolking. Ingekomen Neeltje van der Griend, van
  ’s Gravenhage naar nr. 348.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *