Uit oude couranten van 1937 (4)

KRONIEK
2007-4

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Berichten van 04-09-1937
 • Aan den chauffeur L. Holl alhier, is door B. en W., in verband met de inwerkingtreding van Art. 18 Auto-vervoer personen, een bewijs van vergunning uitgereikt voor de exploitatie van huur-auto’s, welke vergunning geldig is tot uiterlijk 31 Augustus 1938.
 • De verjaardag van H.M. de Koningin is in de gemeente kalm verloopen. Van den toren en enkele particuliere huizen wapperde de driekleur. In de namiddag had er echter een groote optocht plaats van feestgangers naar de naburige gemeente Lexmond, om het aldaar te houden Oranjefeest mede te maken, waarvan er zeer velen eerst te ruim middernacht terugkeerden.
Bericht van 07-09-1937
 • Naar men verneemt, is door het Bestuur dezer gemeente besloten, en is tevens overeenstemming verkregen met de Electriciteit Centrale te Dordrecht, om de onlangs stuk gereden lichtpaal nabij de Ned. Herv. Kerk te vervangen door twee ijzeren lichtpalen. De lichtpaal nabij de kerk zal aan de overzijde van de weg geplaatst worden, terwijl de tweede paal geplaatst wordt op het donkere weggedeelte tusschen de Kerk en den heer G. de Jong Mz., wat ’n groote verbetering genoemd mag worden.
Bericht van 18-09-1937
 • Mond-en klauwzeer Hoewel deze gevreesde veeziekte al reeds geruime tijd in de omgeving onzer gemeente voorkwam, mochten we van geluk spreken dat deze nog niet binnen onze grenzen voorkwam. Deze week echter werd de eerste Aangifte gedaan van besmettelijke ziekte en wel door den veehouder E. de With alhier.
Berichten van 21-09-1937
 • Cursus opgericht Met een voldoend aantal leerlingen is de afgeloopen week in de Bijz. School alhier een cursus opgericht in tuinbouwonderwijs en boomkwekerij. De lessen worden gegeven elken Dinsdag- en Vrijdagavond in de Bijz. School. Leeraren zijn de heren W.V. Haafkens en H. de Haan, beiden te Lexmond.
 • Mond-en klauwzeer Het tweede geval van mond en klauwzeer heeft zich de afgeloopen week voorgedaan onder den veestapel van den veehouder A. Verhoef, alhier. Men vreest dat deze be-smettelijke ziekte zich thans op grootere schaal zal gaan uit-breiden.
Bericht van 16-10-1937
 • Slechte afloop. Toen veehoudster de H. alhier zich naar haar weiland begaf om te gaan melken, zag zij dat een harer koeien, die ernstig lijdende was aan mond- en klauwzeer, van benauwd-heid in het water sprong. Met behulp van anderen werd daarop het beest op het droge gehaald, en zou het na afloop van het melken mee naar den stal worden genomen. Dit bleek echter niet meer nodig te zijn, daar het dier inmiddels was gestorven.
Bericht van 23-10-1937
 • Mond-en Klauwzeer Deze besmettelijke veeziekte is in de gemeente zoodanig toegenomen, dat op een enkele uitzondering na alle vee is besmet, waardoor het aantal aangiften is gestegen tot 70. Gelukkig zijn er reeds enkele veehouders, die kennis hebben gegeven, dat hun veestapels genezen zijn.
Bericht van 30-10-1937
 • Onthuiding De Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst te Hillegersberg heeft met ingang van heden bepaald, dat de onschadelijkmaking van gestorven en verdachte dieren aan mond- en klauwzeer alleen kan geschieden in een destructor, wat tevens inhoudt, dat deze dieren niet meer mogen worden onthuid.
Berichten van 02-11-1937
 • Mond-en klauwzeer In deze gemeente begint de ziekte onder het vee flink af te nemen en komen er geen nieuwe gevallen meer voor. In totaal zijn 75 aangiften gedaan en zijn slechts een 4-tal veestapels tot op heden vrij gebleven. Over het algemeen draagt de ziekte geen kwaadaardig karakter, al zijn er ook veehouders, die nog veel werk hebben hun dieren, voornamelijk aan de klauwen, te verzorgen. Een 8-tal veestapels is thans reeds ontsmet verklaard en meerdere veehouders hebben kennis gegeven dat hun vee genezen is, zoodat we mogen hopen, dat in deze gemeente spoedig deze ziekte geheel geweken zal zijn.
 • Benoemd Naar men uit goede bron verneemt, is de heer A. C. van Dijke, hoofd van de O.L. School alhier, in gelijke betrekking benoemd aan een school te Oostkapelle (Z.)
Bericht van 09-11-1937
 • Dames-comité Onder voorzitterschap van den loco-Burg., den heer J. de Heer, had Maandagavond een vergadering plaats in één der lokalen van de O. L. School, waarbij een aantal dames was uitgenodigd. Nadat de Voorzitter de vergadering met een welkomstwoord geopend had, zette hij doel der vergadering uiteen, n.l. het oprichten van een Damescomité tot het inzamelen van gelden voor het fonds voor kleeding en schoeisel ten bate der werkloozen. Nadat alle aanwezige dames zich daarvoor bereid hadden verklaard, werd de werkwijze vastgesteld en besloten de collecte nog deze week te houden.
Berichten van 16-11-1937
 • Mollenvangers Het aantal gegadigden voor het vangen van mollen blijkt dit jaar in onze gemeente zeer groot te zijn. Niet minder dan 10 aanvragen zijn reeds binnen gekomen.
 • Bij het Heicopse nieuws stond in deze tijd bij een raadsverslag het verzoek van de Esperanto-commissie om medewerking binnen de gemeente tot het geven van Esperanto-onderwijs in eenigerlei vorm.

Lexmond

Berichten van 04-09-1937
 • Oranjefeest Dinsdagmorgen vroeg had ons dorp reeds een feestelijk aanzien, ofschoon de versiering, welke met smaak was uitgevoerd, nog niet geheel compleet was, aangezien men met het inzetten van levende bloemen in de bogen gewacht had tot den feestdag. Een vijftal kleurige en keurige bogen was op-gesteld en gaf mede met de slingers en lampions onze dorpskern een frisch en feestelijk aanzien, hetgeen nog verhoogd werd door enkele mooie gevelversieringen, waarvan die van dhr. Van Eenige wel de kroon spande. Waar het schoone weer alles zoo volkomen tot zijn recht deed komen, laat het zich begrijpen dat de feestelijke stemming er gemakkelijk door gekweekt werd. Als we het echter zóó zeggen, dan is dit ook weer niet juist, aan-gezien de stemming er reeds lang was en de vorigen avond al bijzonder tot uiting kwam. Niettemin werd de gewenschte stemming door zoovele factoren ten gunste wel uitermate verhoogd.
  Lang voor de aankomst van Prins Willem van Oranje stond de havendijk bezet met vele Lexmonders en personen uit naburige plaatsen, die getuigen wilden zijn van dit uistekend voorbereide historisch stuk. Eindelijk klonken schoten van achter een krib en kwam er een sloep in het zicht, gevolgd door een tweede, waarin de Prins met de Graven Van Hoogendorp en Van Duin van Maasdam. Visschers en Visschersvrouwen juichten bij de aan-komst in de haven den Vorst toe. Bij aankomst Hoezee-geroep en gejuich: Oranje-Boven. Zingen van Vaderlandsche liederen. Keurig werd alles vertolkt. Straks stapt de Prins in den gereed staanden boerenwagen en nemen de Graven achter hem plaats. Een en ander vooraf gegaan door kozakken, vreemd krijgsvolk en gevolgd door tal van deftige heren en dames, wier mooie kleeding aller aandacht trok en achter wier gesminkt gelaat men moeilijk de ware persoon wist te herkennen. Zóó trok de groep, gevolgd door een buitengewoon groote menschenmassa naar het dorpsplein, alwaar de Vorst met zijn gevolg op de muziektent plaats nam. Graaf van Hoogendorp sprak daarna den Vorst als volg toe:
  Hoogheid! Het is ons nauwelijks mogelijk uit te spreken, datgene wat heden in ons hart omgaat. U, als Prins ziet slechts een zwakke afspiegeling van de dankbaarheid en de vreugde, die Uw gehele volk van Oost tot West en van Zuid tot Noord doortrilt. Dankbaarheid, in de eerste plaats aan God, die na zoo zware kastijding en diepe beproeving, toch nog in genade aan ons volk wilde gedenken. Moge de natie, gelouterd door den smeltkroes des lijdens, zijn hernieuwd zelfstandig volksbestaan beginnen, steunend op Gods onverdienden maar toch zoo onmisbaren bijstand en in onwankelbare trouw aan het dierbaar huis van Oranje-Nassau! Het vaderland kan Oranje niet missen, dat heeft de historie geleerd. En Oranje is altijd weer bereid om zich te geven aan zijn volk. Dat leert ons het heerlijke tijdstip van heden. Welkom Hoogheid, welkom op den vaderlandschen grond. God zegene uw komst Hoezee! Hoezee! Hoezee!!
  De Prins beantwoordde deze toespraak als volgt:
  Waarde landgenooten! Na een scheiding van negentien jaren en zoo vele rampen, heb ik het onuitsprekelijke genoegen, dat ik door Uzelven eenstemmig in Uw midden worde teruggeroepen. Ziet mij hier aangekomen en gereed om, onder den Goddelijken bijstand, U in het genot van Uw vorige onafhankelijkheid en welvaart te helpen herstellen. Dit is mijn enige doelwit en het oprecht en vurig verlangen van mijn hart. Ik kan U de stellige verzekering geven, dat het insgelijks het oogmerk is der Bondgenooten. Het is in het bijzonder de wensch van Z.K.H. den Prins Regent van het Vereenigde Koninkrijk van Groot Brittanië en Ierland. Hiervan zult gij overtuigd worden door de groot-moedigen bijstand dat machtige rijk, die u onmiddellijk staat gegeven te worden en die den grondslag zal leggen van hernieuwing dier oude en nauwe betrekking van vriendschap en alliantie, die zoolang het geluk gemaakt hebben van beide staten.  Ik ben bereid en heb vastelijk besloten al het verledene te vergeven en te vergeten. Ons gemeen en enig doeleinde moet zijn, de wonden van ons dierbaar Vaderland te heelen en hetzelve in den vorige luister en aanzien onder de volken te herstellen. De herlevende koophandel zal,  naar ik vertrouwe, een der eerste en onmiddellijke gevolgen zijn van mijn aankomst. Alle partijschap moet voor altoos van onder ons verbannen zijn. Geene pogingen zullen van mijne kant en van dien van de mijnen onbeproefd worden gelaten, om Uw onafhankelijkheid en Uw geluk te verzekeren en te bevestigen. Mijn oudste zoon, die onder den onsterflijken Lord Wellington zich den roem zijner Voorouders niet onwaardig getoond heeft, staat mij binnenkort te volgen. Vereenigt u dan, waarde landgenooten, met hart en ziel met mij, en ons gemeene Vaderland is gered; de oude tijden zullen weldra herleven en wij zullen aan onze kinderen de dierbare panden kunnen overmaken, die wij van onze voorouders ontvangen hebben.
  [Tot zover de toespraak, er wordt daarna nog wat geschreven over wie er bedankt werden voor hun aandeel in het gebeuren. In de raadsvergadering had het feest nog een klein vervolg.]
  Punt van behandeling in de raadsvergadering van 2 september 1937: Voorstel van B. en W. tot beschikbaar stellen van f 35,– om kinderen op Koninginnedag te kunnen trakteren. De heer Jan de Jong heeft hiertegen niet zoveel bezwaar, maar wil toch even opmerken, dat men hier alleen royaal is als het het Kon. Huis betreft. Ten opzichte van schoolreisjes, belooning kweekeling e.d. houdt men de beurs liever dicht. Spreker vraagt zich af of dit bedrag gezien de geestdrift voor het Oranjefeest niet op een andere wijze bijeen gebracht zou kunnen worden. Spreker is niet tegen een feest, doch vindt het een bezwaar, dat men hier voor het meedoen aan volksspelen enz. het dragen van Oranje verplichtend stelt. De Voorz. zegt, dat, al zou men ook op een andere manier de kosten van het schoolfeest willen betalen, hij hier toch een tegenstander van zou zijn. Het schoolfeest bedoelt ook bij de kinderen liefde voor het Vorstenhuis aan te kweeken en dat hoort de gemeente te bekostigen. Spreker vindt het jammer, dat Jan de Jong hier zaken bijhaalt die hiermee niets te maken hebben. De heer Jac. de Jong zegt, dat zij, die bezwaar hebben tegen het dragen van Oranje, als ze consequent zijn, ook niet moeten meedoen aan volksspelen op een Oranjefeest.
 • Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aangenomen om aan de alhier pas opgerichte brandweer-vereeniging een jaarlijkse subsidie van f 225,– toe te kennen.
Feestelijk nieuws uit Vianen uit dezelfde krant:
 • Prijswinnaars bij de ringrijderij voor paren met 2-wielige rijtuigen: 1e prijs mej. Zonneveld-Piek met den ruim 80-jarige W. Boef uit Lexmond.
Berichten van 14-09-1937
 • Kerkelijk ontvanger De heer I. Streefkerk, kerkelijk ontvanger der Ned. Herv. Kerk, heeft tegen 1 Oct. als zoodanig ontslag gevraagd, hetwelk hem door de Kerkvoogdij is verleend. Tot zijn opvolger is benoemd de heer W. den Toom, tevens voorlezer.
 • Vrijwillige brandweer De vrijwillige brandweer verheugt zich in een toenemend ledental. Het ligt in de bedoeling om voor elk der leden binnenkort een uitrusting aan te schaffen, bestaande uit olie-jas, helm en pijpen, zoodat ook Lexmond in dit opzicht met haar tijd meegaat. Uit de door de gemeente verleende subsidie kunnen de kosten hiervan worden bestreden.
Berichten van 19-10-1937
 • H.B.O De vereeniging “E.H.B.O.” alhier hoopt op 27 November a.s. deel te nemen aan den Nationalen Wedstrijd in het verleenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken en zijn als deelnemers aange-wezende de heeren: R. van Mazijk, C. Kloens jr., Gijs de Jong, A. Scherpenzeel en J. van Dieren Tz.,(plaatsvervangers de heeren Jac. van Dieren Tz. en Jo de Jong).
  Behoudens onvoorziende omstandigheden zal er alhier na Nieuwjaar vermoedelijk weer een cursus “E.H.B.O.” worden ge-houden. De lessen zullen dan weer worden gegeven door Dr. W.J. Siddré. Aangezien voor den nieuwen cursus groote belang-stelling bestaat, heeft de Vereen. “E.H.B.O.” besloten dat haar donateurs zullen voorgaan.
 • Raadsvergadering 21 october punt 7. Behandeling van het verzoek van het Bestuur van de afd. Alblasserwaard van de Chr. Boeren- en Tuindersbond te Ottoland, om een subsidie te mogen ontvangen in de exploitatie voor de landbouwschool aldaar.
Bericht van 21-10-1937
 • Nieuwe huisnummers Door ’t Gemeentebestuur worden thans nieuwe huisnummers aangebracht, bestaande uit emaille bordjes. De nummers zijn van flink formaat en vanaf de verte duidelijk leesbaar. Verder is er een wijksysteem toegepast, zoodat voor elke wijk afzonderlijke nummers zijn aangebracht gaande van 1 tot het in die wijk (of buurt) voorkomende aantal huizen. Alzoo een uitstekende verbetering, waarvoor vooral zij, die met de nummers in aanraking komen, dankbaar zullen zijn.
Berichten van 24-12-1937
 • Mond- en klauwzeer. Het mond- en klauwzeer is alhier thans voorbij. Er waren 145 aangiften gedaan, welke thans genezen zijn geacht.
 • Voor de zitplaatsenverkoop, welke Woensdag j.l. in de Ned. Herv. Kerk alhier werd gehouden, was groote belangstelling. Vooral de geschikste en meest gewilde plaatsen brachten flink geld op. Er is voor een bedrag van f 190 aan plaatsen verkocht.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *