Uit oude couranten van 1938 (1)

KRONIEK
2008-1

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Berichten van 04-12-1937

 • Restauratie Pastorie De pastorie die vele jaren niet door een predikant is bewoond, wordt thans, met het oog op het beroepen van een leeraar, inwendig grondig gerestaureerd.
 • Enkele weken geleden werd door Dr. Siddré de laatste les van den cursus E.H.B.O. gegeven. Welke cursus, evenals de vorige, geheel onder zijn leiding heeft gestaan. Bij den aanvang van den cursus waren er 22 leerlingen, terwijl aan het iend nog 13 leerlingen den cursus volgden. Bij deze gelegenheid dankte de heer A.J. Stravers in hartelijke woorden Dr. Siddré namens de cursisten voor het genoten onderwijs en bood als blijk van erkentelijkheid hem een boek en een luxe doos sigaretten aan. Mevr. Siddré ontving een fraaie bloemenruiker. Zaterdag j.l. werd door Dr. Wieringa en Dr. Siddré het examen afgenomen, ter verkrijging van een diploma E.H.B.O. De dames A.P. van Beek, S.C. Burggraaff, P. Verkerk-van Toor, H.A. de Jong-Horden, en de heeren A.J. Stravers, D. de Jong, P. van der Hagen, P. Boogaard, Nico Sprong, Anthon en Willem Bikker verkregen een diploma. Zij werden door Dr. Wieringa gefeliciteerd en er op gewezen, dat ze wel moesten bedenken, dat zij er met dit diploma nog niet waren. Er moet nog voortdurend worden gestudeerd en geoefend. Immers, telkens worden op ’t gebied der eerste hulp-verleening nieuwe dingen toegepast. Spr. raadde aan een vereeniging op te richten en te blijven onderhouden, want, zoo zei hij, over drie jaren wordt weer een examen van u gevraagd en die zal zeker zwaarder zijn dan deze. Dan hebt gij drie jaar den tijd gehad om u verder te bekwamen. Daarna dankte de heer A. J. Stravers Dr. Wieringa en Dr. Siddré voor de prettige, rustige wijze, waarop ze de examens hadden afgenomen. Nog een poosje bleef men bijeen en werd in principe besloten een vereeniging op te richten. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan ’t Groene Kruis, die de cursisten in staat stelde den cursus te volgen.

Bericht van 11-12-1937

 • Naar men verneemt hebben zich voor de vacature van hoofd der O.L. school alhier (vacature A.C. van Dijke) 27 sollicitanten gemeld.

Bericht van 14-12-1937

 • Vereeniging opgericht: Naar men verneemt, is door de geslaagde cursisten van de cursus E.H.B.O. alhier dezer dagen een vereen. opgericht. Het bestuur bestaat uit de heeren A. J. Stravers, voorz. A. Bikker, secr., mej. A.P. van Beek, penn. en mej. H. Horden-de Jong. Het ligt in de bedoeling door herhaaldelijke oefeningen zich voor het eerstvolgende examen te bekwamen en tevens het geleerde bij te houden.

Bericht van 15-01-1938

 • Naar men verneemt is in een l.l. gehouden vergadering van de pas opgerichte Vereen. E.H.B.O. alhier, alsnog tot bestuurslid gekozen de heer P. Bogerd.

Bericht van 22-02-1938

 • In de bestaande vacature van hoofd van de O.L. school alhier is door de Gem. Raad benoemd de heer H.K. Schuitemaker te Amersfoort. De heer Schuitemaker stond als no. 1 op de voordracht.

Lexmond

Bericht van 07-12-1937

 • De heer Bas de Jong Szn ving Donderdag een levende wolhandkrab. Het tweede exemplaar dat hier gevonden werd.

Bericht van 11-12-1937

 • V.L.–nieuws: Zaterdag zijn 3 schutters van de afdeling Lexmond van den B.V.L. er op uit geweest om bij den gehouden wedstrijd in het verband Dordrecht een prijs te bemachtigen, hetgeen echter ditmaal niet gelukte. Dit met uitzondering van den plaatselijke leider, dhr C. Kloens Jr. die in de groep plaatselijke leiders een aantal punten behaalde, dat op ‘n 3den prijs aanspraak deed maken. Waar er echter voor den derden prijs echter 3 gegadigden waren, moest het lot beslissen en viel hiermede de vijfde prijs aan den heer Kloens ten deel.

Bericht van 08-01-1938

 • Voor de vacante betrekking van gemeente-secretaris alhier, hebben zich 45 sollicitanten aangemeld, waaronder 18, welke de vereischte radicalen (diploma’s) bezitten.

Bericht van 13-01-1938

 • Loop der bevolking 1937. Geboren 8 m. en 4 vr. totaal 12. Elders geboren 3 vr. totaal 3. Gevestigd 31 m. en 44 vr. totaal 75. Overleden 7 m. en 7 vr. totaal 14. Elders overleden 2 m. en 3 vr. totaal 5. Vertrokken 32 m. en 47 vr. totaal 79. Stand op 31 Dec. 1936 883 m. en 778 vr. totaal 1661. Bevolking op 1 Jan. 1938 881 m. en 782 vr. totaal 1663. Getal voltrokken huwelijken in 1937: 15.

Bericht van 15-01-1938

 • De zitplaatsenverkoop in de Ned. Herv. Kerk, welke in het einde van de vorige maand werd gehouden, bracht f. 190 op. Voor goede plaatsen werd toen een mooi bedrag besteed, doch minder aantrekkelijke plaatsen brachten niet veel op en daarvan bleef ook een aantal onverkocht. De onverkochte plaatsen, waaronder nogal wat stoelen, kon men gedurende een paar weken voor een matig bedrag kopen en daarvan is nogal gebruik gemaakt, zoodat bovengenoemde som hierdoor nogal overschreden is. Waar steeds meer de voorkeur wordt gegeven aan banken boven stoelen, overweegt de Kerkvoogdij een paar rijen stoelen door banken te doen vervangen.

Bericht van 01-02-1938

 • In de jl. Vrijdag gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd tot gemeente-secretaris verkozen de heer B. van der Land, Commies ter secretarie te ’s Gravenhage.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *