Uit oude couranten van 1938 (2)

KRONIEK
2008-2

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.L.E. Bassa-de Jong

Hei- en Boeicop

Bericht van 05-02-1938

 • Woensdagmorgen l.l. werden de leerlingen der beide scholen alhier, in verband met de blijde gebeurtenis, feestelijk onthaald, waarbij de traditioneele beschuiten met muisjes niet ontbraken. Als een blijvende herinnering werd aan ieder nog een fraai wandbord uitgereikt.

Bericht van 15-02-1938

 • Propaganda-avond. De afgeloopen week werd in de zaal van het Oude Rechthuis alhier een propaganda-avond gehouden, uit-gaande van de plaatselijke afdeeling E.H.B.O., waarvoor flinke belangstelling bestond. Met een toepasselijk woord werd deze bijeenkomst door den burgemeester geopend, waarbij deze op het nut van een Eersten Hulpdienst wees, vooral in een gemeente als deze, waar geen dokter woonachtig is. Hierna werd door de leden een demonstratie gegeven van een tweetal ongevallen, waarvan men een overzicht verkreeg, op welke wijze deze worden behandeld. Een propagandistisch woord werd gesproken door Dr. Siddré van Lexmond en Dr. Pernis van Hilversum, welke laatste aan de hand van lantaarnplaatjes een overzicht gaf van de vele ongevallen, die in binnen- en buitenland plaats hebben, alsook bij het beoefenen van sport, en waaruit de waarde van een Eersten Hulpdienst valt af te leiden. Nadat de voorz. van de Pl. afd. te Lexmond, de heer J. van Dieren, de jonge afd. had toegesproken, ging men over tot het bij opbod verkoopen onder de aanwezigen van een fazanthaan en een krentenbrood en het verraden van een koek, zulks ter bestrijding van de onkosten. Hierna werd deze geslaagde avond door den voorz. gesloten.

Bericht van 26-02-1938

 • Vereeniging Ziekenhuisverpleging opgericht. Begin dezer week werd in de Raadkamer alhier een verg. gehouden van het voorloopig Comité der ziekenhuisverpleging. Na eenige bespre-kingen werd de Vereeniging officieel opgericht onder den naam “Draagt Elkanders Lasten”. Door het Comité werd daarna een voorlopig bestuur samengesteld, bestaande uit: den E.A. heer mr. A.J. de Wolff, voorz.; den heer H.C. Boerboom, penningm., den heer W. Stravers, secr. en de heeren Dr. W.J. Siddré, G.J. de Vaal en B.A. van Overhagen. De vereeniging zal op 1 Maart a.s. in volle werking treden. Alle leden, die zich vóór 1 Maart hebben opgegeven, genieten met ingang van dien datum de volle rechten vermeld in de onder de inwoners der beide gemeenten verspreide oproeping.

Bericht van 05-03-1938

 • In het gezin van den arbeider den H. alhier is dezer dagen bij een 8-jarig zoontje een geval van roodvonk geconstateerd.

Bericht van 12-03-1938

 • Ingekomen Fr. Kool en gezin van Meerkerk naar no. 4

Bericht van 15-03-1938

 • Collecte gewapende dienst. De collecte voor dit fonds zal in deze gemeente gehouden worden op Donderdag 17 Maart a.s. Was vanaf de oprichting van dit fonds de gem.-veldwachter belast geweest met het houden dezer collecte, thans is met deze oude sleur gebroken, en zal in het vervolg een particulier persoon daarmede worden belast.

Bericht van 19-03-1938

 • In de l.l. gehouden verg. van den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk alhier werd tot kerkvoogd gekozen de heer A. B. de Raad, zulks in de plaats van wijlen den heer Th. de With.

Bericht van 05-04-1938

 • Installatie schoolhoofd. Donderdagavond j.l. werd in de O.L. School alhier een ouderavond gehouden, die in hoofdzaak ten doel had de installatie van het nieuw benoemde schoolhoofd, den heer W.K. Schuitemaker. Vele ouders en belangstellenden hadden aan den oproep gehoorgegeven, terwijl vele leerlingen mede aanwezig waren. Wethouder D.J. Brouwer was eveneens aanwezig, terwijl de burgemeester bericht van verhindering had gezonden. Na het zingen van psalm 118:1 en gebed opent de heer D.J. Brouwer de verg. met een hartelijk woord van welkom, inzonderheid tot den heer en mevr. Schuitemaker. Spr. hoopt dat beiden spoedig in deze gemeente zullen mogen wennen en dat de heer Schuitemaker tot heil van school en leerlingen werkzaam mag zijn.

Bericht van 16-04-1938

 • Met ingang van deze week is de prijs van consumptiemelk alhier met 1 cent verlaagd en bedraagt thans voor volle melk 8 cent en voor karnemelk 5 cent per liter.

Bericht van23-04-1938

 • De afgeloopen week heeft alhier de eerste steunuitkeering voor Kleine Boeren, Steun B plaats gehad. Aan een tweetal personen die daarvoor in aanmerking kwamen in groep C., Steun in natura, is deze steun in de vorm van kunstmest uitgereikt.

Lexmond

Bericht van 03-02-1938

 • Enkele punten uit de Raadsvergadering
 • Kennisgeving van het GEB Dordrecht dat de tarieven van de electriciteit, per 1 Jan. j.l. met 1 cent per k.w. zijn verlaagd.
 • Van het geven van Lichamelijke oefeningen is de gemeente voor één jaar vrijgesteld.
 • Waar het contract met het Destructiebedrijf te Overschie afloopt, wordt besloten een nieuw contract aan te gaan, hetwelk in hoofdzaak aan het vorige gelijk is en loopt tot 1 Jan. 1941. De heer Jac. De Jong informeert naar de uitbetaling der huiden; of daarvoor nog een minimum is vastgesteld. De Voorz. antwoordt, dat voor de huiden uitbetaald wordt 75% van de noteering van de huidenclub te Amsterdam. Wanneer de waarde niet hooger is dan 25 cent, zal geen uitbetaling plaats vinden. De heer de Jong merkt op, dat juist uitbetaling der huiden bij de meeste veehouders bezwaar doet rijzen. Werden deze beter uitbetaald, dan zou men er minder bezwaar tegen hebben de cadavers ongevild mee te geven. De Voorz. antwoordt, dat men, wanneer men in dit opzicht klachten heeft, zich direct aan de Secretarie moet melden. Er wordt dan een onderzoek ingesteld en het komt allicht terecht. Men moet daarmede echter niet te lang wachten.

Berichten van 05-02-1938

 • Inbraak in de Gemeente-Secretarie. Toen Dinsdagmorgen de nacht had plaats gemaakt voor de dag, bleek een ongewenschte gast zich middels het indrukken van ruiten toegang verschaft te hebben tot de gemeente-secretarie. Wie had de euvelen moed gehad, om in den nacht volgend op zoo’n vreugdevollen dag en voorafgaand op een nationale feestdag, zóó maar langs den geweldadigen weg toegang te verschaffen? Wie? De vlaggenstok! Deze was n.l. ten gevolge van den storm gebroken en had niet minder dan 6 groote ruiten vernield. Logisch is natuurlijk, dat er bij zoo’n inbraak niets vermist wordt. Intusschen uit het oogpunt van werkverschaffing is zooiets nog niet zoo kwaad. We zagen Dinsdagmorgen twee schilders bezig de ruiten door nieuwe te vervangen. Verder hing de vlag Dinsdagochtend in flarden aan de toren. Ook deze had de windproef niet kunnen doorstaan. Zoo komt de feestvreugde de gemeente Lexmond op onkosten te staan, iets wat we niet zoo erg vinden.
 • Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging. In navolging van de omliggende gemeenten, is in de gemeenten Lexmond en Hei- en Boeicop gezamenlijk een vereeniging voor ziekenhuisverpleging opgericht. Het voorlopig bestuur is samengesteld door menschen, die in één of meer besturen zitting hebben van vereenigingen die bij een Vereen. voor Ziekenhuisverpleging belang hebben. Voorzitter van het voorlopig bestuur is Burg. J.A. de Wolff van Hei-en Boeicop. Bij de inwoners der beide gemeenten zijn circulaires bezorgd, waarin het doel der nieuwe vereen. is uiteengezet, met daarbij aanmeldingsformulieren, die door de leden van het voorl. bestuur worden opgehaald, welke leden zich dan tevens laten belasten deze zaken nader toe te lichten. Voor het grootste gedeelte is dit werk reeds geschied en kan worden gemeld, dat de deelname van dien aard is, dat tot definitieve oprichting zal worden overgegaan en zal de vereen. reeds 1 Maart beginnen met het risico der aangeslotenen te dragen. Daartoe is reeds een kas gevormd, zoodat in dit opzicht geen beletsels meer aanwezig zijn. De tarieven zijn berekend op een aantal verpleegdagen plus vergoeding voor vervoer, operatie-kosten, enz. Juist omdat de contributie zoo laag is, dat deze in vele gevallen reeds voor verpleging alleen wordt betaald, kan de vergoeding voor operatie-kosten niet hoog zijn en is hier in het algemeen over geklaagd, dat de vereeniging in dit opzicht geen voldoende dekking zou bieden. Daarom ligt het in de bedoeling van het voorlopig bestuur, om in de e.v. ledenvergadering voor te stellen, voor een geringe tariefswijziging een hoogere uitkeering voor operatie-kosten te stellen. Ongetwijfeld zal verreweg de grootste meerderheid der aangeslotenen hier vóór zijn en zal aan dit bezwaar worden tegemoet gekomen. In de eerste ledenverg. zal uit de leden een bestuur gevormd worden en zal ook het reglement worden vastgesteld. De oprichting van deze vereen. valt uit oogpunt van haar doelstelling zeer toe te juichen.

Bericht van 15-02-1938

 • De dames C. en W. van Dijk alhier, slaagden te Utrecht voor het gehouden examen coupeuse.

Bericht van 12-03-1938

 • Dinsdag werd in de CHr. School de Landstormfilm vertoond. Het was een zeer mooie film, waarvan het bijzonder jammer was, dat niet meer personen de vertooning daarvan bijwoonden.

Bericht van 12-05-1938

 • Een voorloper. Ondanks de buitengewoon ongunstige April-maand (we hoorden vóór Mei geen koekoeksroep!), ook voor de bijen, werd er op De Zoom alhier reeds op Maandag 9 Mei een bijenzwerm geschept. Dit mag wel als een bijzonderheid worden aangemerkt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *