Wereldbekende nakomelingen

KRONIEK
2001-2

H. den Besten
Inleiding

Ons enige lid in Canada, de heer H. den Besten, heeft veel onder-zoek gedaan naar zijn voorouders. Den Besten is na de oorlog in Heicop getrouwd met Drika Buizerd en daarna geëmigreerd naar Canada. Hij is inmiddels genaturaliseerd tot Canadees en heeft een kwekerij gehad waar hij in kassen tomaten kweekte. Deze verkocht hij rechtstreeks aan grootwinkelbedrijven. Hij geniet nu echter van zijn pensioen.

Van moeders kant is hij geparenteerd met de familie Bogaard (vaak anders geschreven) die enkele roemruchte nakomelingen in de Verenigde Staten hebben. In het navolgende uittreksel van zijn stamboomonderzoek worden ze opgesomd. Maar leest u zelf maar het artikel van H. den Besten uit Ontario in Canada.

De zoektocht

Van mijn grootmoeder Marrigje Pesselse hoorde ik ‘dat ’r vroeger nog van die Bogerde naor Amerika gegaon waore.’ Ik zal toen een jaar of zeven of acht geweest zijn. Dat verhaal maakte me zeer nieuwsgierig en het heeft me nooit losgelaten.

Mijn grootmoeder wist over de Bogaert / Bogaard / Bogaart / Bogerd / Bogert familie van Heicop en Schoonrewoerd van haar groot-moeder van moeders kant, namelijk Elisabeth Bogaart, de dochter van Gijsbert Bogaart en Elisabeth de With, zich nog het een en ander te herinneren. Deze dochter Elisabeth Bogaart was op 1 februari 1841 te Heicop gehuwd met Jan Brouwer. Ze was geboren op 14 februari 1819 en overleed op 8 december 1899 te Heicop.

Haar moeder, de hierboven genoemde Elisabeth de With, was vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant. Dat was Elisabeth Cornelisdr. Bogaert, die op 20 maart 1752 te Schoon-rewoerd was gehuwd met Joris Jansz. Kers (Kars).

Maar terug naar Elisabeth Bogaart, de vrouw van Jan Brouwer. Zij stamde dus af van twee verschillende takken van de Heicop-Schoonrewoerdse familie Bogaart.

Over het bovenstaande verhaal van mijn grootmoeder heb ik geen gras laten groeien en toen ik hier in Canada kwam, ben ik al vlug aan het werk gegaan om deze zaak te achterhalen. Het was, naar ik mij herinner, 1974 toen ik in een kerkblad de naam Bogart tegenkwam, met erbij een adres. Ik schreef deze mevrouw Bogart een brief en vroeg of zij iets wist over de Amerikaanse-Canadese familie Bogart. Helaas wist ze er niet zoveel van, maar ze had mijn brief doorgestuurd naar haar oom in Florida.

Deze Bogart uit Florida schreef dat hij een nakomeling was van Arie Bogaard, die in 1849 vanuit Kockengen naar Amerika was verhuisd. Hij hoorde dus niet tot de familie Bogart waar ik naar zocht. Hij gaf mij ook het adres van P.H. Bogaard uit De Meern, die een boek had geschreven over de Utrechtse familie Bogaard. Mijn vader, die uiteraard nog in Heicop woonde, heeft toen contact opgenomen met deze P.H. Bogaard en die wist het adres van John Albert Bogart. Deze was inmiddels al in 1966 overleden en zijn weduwe was naar een tehuis voor ouden van dagen gegaan, maar toch kwam mijn brief bij haar terecht.

Mevr. Bogart gaf mij een adres van een zekere Elmer Preston Bogart uit California en die vertelde me dat John Albert Bogart een boek had geschreven met als titel ‘The Bogart Family’. Dit boek bleek aanwezig te zijn in ‘The American Library of Congress’ te Washington en ook in de ‘Canadian National Library’ te Ottowa. Met behulp van de bibliothecaris van de ‘Brock University’ in St. Catharines, heb ik een fotokopie gekregen van ‘The Bogart Family’. Dit boek van John Albert Bogart over de Heicop-Schoonrewoerdse Bogaart’s dateert van rond 1957. Voorin het boek staat: ‘Entered Library of Congress 1959’. Het boek is dus in 1959 naar de Amerikaanse bibliotheek van het congres te Washington gegaan.

John Albert Bogart was in de winter van 1954/55 in Holland om onderzoek te doen voor zijn boek. Hij heeft veel hulp gehad van burgemeester De Wolff uit Schoonrewoerd en de heer E.G. Middag uit Hilversum. E.G. Middag stamde zelf ook af van de Heicop-Schoonrewoerdse  Bogaart’s, namelijk van Gijsbert Theunisz Middagh, die getrouwd was met Neeltje Gijsbertsdr. Bogaert. (Zie de genealogische tabel) Gijs Middagh was de broer van Aart Middagh.


Genealogische gegevens.
 

Voor de plaats in de stamboom van de hierna volgende personen wordt verwezen naar de genealogische tabel.

Theunis Gijsbertsz Bogaert ging in 1652 naar Nieuw Nederland, samen met een andere Heicopper Aart Theunisz Middagh, waar hij trouwde met de weduwvrouw Sara Rapalje. Ze was 28 jaar en had zes kinderen van Hans Bergen, haar eerste man, die afkomstig was uit Bergen in Noorwegen. Sara was de dochter van het Hugenoten-echtpaar Joris Rapalje en Catharina Trico, dat in 1624 in Amsterdam trouwde en daarna naar Nieuw Amsterdam vertrok1. Sara Rapalje was het eerste Europese kind dat geboren werd in Fort Oranje, het tegenwoordige Albany, de hoofdstad van de staat New York. We schrijven dan 1625. Ter herdenking hiervan bevindt zich in ‘down town’ Albany een gedenkplaat2. Sara en Teunis Bogaert hadden vijf kinderen.

Aert Teunisz Middagh was volgens E.G. Middag uit Hilversum vijf jaar ouder dan Theunis Gijsbertsz Bogaert. Teunis werd de stief-schoonvader van Aert toen Aert trouwde met Brechtje Hanse Bergen, de dochter van Sara Rappalje en haar eerste man Hans Bergen. Merkwaardig is dat Brechtje begraven is te Heicop.

In 1661 verkocht Teunis Gijsbertsz Bogaert in Amerika voor f 360,- een stuk land aan zijn broer Abram Gijsbertsz Bogaert, groot 25 schaften (ongeveer 1 morgen) op de polder Heicop. Abram woonde in Heicop en zijn land grensde aan dat van zijn broer. Het betreft hier zeer waarschijnlijk de ouderlijke hoeve, die toen al verdeeld was. Corresponderende documenten over deze verkoop zijn aanwezig in de archieven van Albany en Den Haag.

Aert Teunisz Middagh zal het geld hebben meegenomen naar Nieuw Nederland op het schip ‘De Bever’, waarmee hij op 31 mei 1661 vertrok3.

Filmster Humphry Bogart
Humphry Bogart

Een zeer bekende nakomeling van de Heicopse Theunis Gijsbertsz Bogaert was Humphry Bogart, de Amerikaanse filmster. Hij is bekend om zijn spel in ‘Casablanca’, ‘Maltese Falcon’, ‘High Sierra’, ‘To have and have not’, ‘African Queen’ en andere films.

In goed Heicopse traditie is er vanzelfsprekend geen Humphry Bogartstraat en zal er ook nooit komen. Lag Heicop in Schotland, dan zou dat anders worden aangepakt. En toch, heel veel Hei-coppers stammen af van de familie Bogaert. Er is dus reden genoeg en te over om dit anders te bekijken en te behandelen, ook al is Heicop tegenwoordig een onderdeel van de gemeente Zederik, zoals ik heb gehoord.

De presidenten Theodore en Franklin Roosevelt

Iets over Jan Lauwrensz Bogaert. Jan trouwde (waarschijnlijk te Schoonrewoerd) met Cornelia Evertsdr (Middelkoop). Deze Cornelia was een zuster van zijn voorvader Huybert Evertsz Middelkoop. Jan Lauwrensz Bogaert zelf was een broer van Cornelis Lauwrensz Bogaert, voorvader van mijn vader. Bij het verdelen van een erfenis in 1667 te Schoonrewoerd-Leerdam, trad Cornelis Lauwrensz Bogaert op voor zijn broer Jan in Nieuw Nederland. Jan en Cornelia gingen op 16 april 1663 vanuit Amsterdam met het schip ‘De Bonte Coe’ naar Nieuw Amsterdam, met als kapitein Jan Bergen

Bekende nakomelingen van Jan Lauwrensz Bogaert en Cornelia Evertsdr (Middelkoop) waren de Amerikaanse president Theodore Roosevelt en de dochter van zijn broer Eleanor Roosevelt, die trouwde met president Franklin Roosevelt.

Theodore en zijn nicht Eleanor waren de nakomelingen van Jacobus (James) Roosevelt en Annatje Bogart, zij was een dochter van Jan (John) Bogart, de kleinzoon van Jan Lauwrensz Bogaert. Jacobus Roosevelt en Annatje Bogart (of Bogert) trouwden op 2 december 1746 te New York.

 

Franklin D. Roosevelt    Theodore Roosevelt

President Franklin Delano Roosevelt was trots op zijn Nederlandse achtergrond. Hij schreef tijdens zijn studie in Harvard een essay over zijn voorouders in Nieuw-Amsterdam.

Generaal Patrick Mortimer Bogart

Een andere bekende nakomeling van Jan Lauwrensz Bogart en Cornelia Evertsdr (Middelkoop) is Patrick Mortimer Bogart, een Canadese generaal uit de Tweede Wereldoorlog. Hij nam deel aan de acties in Italië en later in noordelijker West Europa. Hij was aan-wezig bij de herdenkingen in Normandië in 1994, waar hij in 1944 strijd had geleverd.

Nog enkele genealogische gegevens

Iets over Cornelis Cornelisz Bogaert. Hij was waarschijnlijk gehuwd met Dirckje Pietersdr Coeymans uit Utrecht of omgeving. Cornelis zelf was waarschijnlijk geboren te Schoonrewoerd. Hun zoon Hendrick vermeldde bij zijn huwelijk, gesloten in 1679 te Kingston, dat hij was geboren in Heicop (Heipik). Hij kon zich de naam niet goed herinneren en vermeldde daarom Heipik. Hij is zeer waar-schijnlijk al heel jong met zijn ouders naar nieuw Nederland gekomen. Zijn vader en moeder zijn in 1665 overleden te Albany (Fort Oranje). Behalve Hendrick hadden ze nog meer kinderen. Verschillende nakomelingen maakten deel uit van de regeringen van verschillende staten van de Verenigde Staten (USA), anderen brachten het tot rechter of doctor.

Met een nakomeling van Cornelis Cornelisz Bogaert heb ik contact gehad, namelijk met Elmer Preston Bogart, een veearts uit California. Hij en zijn vrouw zijn in 1979 op bezoek geweest bij mijn ouders in Heicop. Mijn broer Piet heeft ze Schoonrewoerd-Heicop en omstreken laten zien. Enkele jaren later zijn ze ook hier bij ons geweest.
Nog iets over Gijsbert Cornelisz Bogaert, de broer van Cornelis. Gijsbert vestigde zich langs de rivier de Hudson bij de Catshill. Het is mij niet bekend of hij nakomelingen had.
Bogart in aardrijkskundige namen

Er heeft in Canada ook een gehucht bestaan met de naam Bogart, vlak bij de plaats Tweed in Ontario. Rond 1900 woonden er ongeveer 150 personen. Een winkel is het laatste overblijfsel ervan. (Zie foto op de volgende blz.) Nu wonen in dat huis drie gezinnen.
In het Muskoka district, ten oosten van Parry Sound, ligt het Bogart Lake (Bogartmeer).

Bij New Market, ten noorden van Toronto, ligt de plaats Bogarttown Bogartstad) aan de Bogart Creek (Bogartkreek). Deze zijn genoemd naar de familie Bogart die zich daar rond 1783 vestigde. De vader van deze familie sneuvelde tijdens de Amerikaanse revolutie. Hij vocht aan de kant van de Engelsen tegen de Revolutionairen. Zijn weduwe, Mary Ott, trok met haar gezin naar de wildernis in Canada. Verreweg de meeste Bogarts vochten aan de kant van de Revolutionairen4.

Oude Bogart winkel. (De eerste ‘kaasfabriek’ in het Bogart district, deze privé kaasmakerij was gevestigd in Abraham Bogaert’s boerderij, gebouwd rond 1876)

Lijst van geraadpleegde literatuur

 • The Bogart Family door John A. Bogart.
 • The Bogart Family Record, Tennessee Branch, door John A. Bogart en Elmer P. Bogart.
 • Contribution for the genealogies of the first settlers of the ancient county of Albany from 1630 to 1800, door prof. Jonathan Pearson.
 • New World Immigrants, deel I, redacteur Michael Tepper.
 • Kwartierstatenboek XV, Genealogische Vereniging Prometheus, Technische Universiteit Delft, B. de Keyzer.
 • G. Middag in Gens Nostra 1979, blz. 338-340; 2000, blz. 151.
 • van Dooren, Genealogie van een geslacht Middelkoop uit de omgeving van Leerdam door B. Ons Voorgeslacht, maart 1997.
Noten
 1. Gens Nostra, maart 2000, blz. 151
 2. The Bogart Family, blz.4
 3. Rechtelijk Archief Hei- en Boeicop
 4. The Bogart Family

 

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *