Privacy

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VERENIGING HISTORISCH LEXMOND EN HEI- EN BOEICOP (hierna: ‘VHLHB’) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van de VHLHB, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de VHLHB verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de:
Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Dordrecht onder nummer 11044338.
De functionaris gegevensbescherming, tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie, is bereikbaar via e-mailadres: arievanderzouwen@hetnet.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de VHLHB en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
a) initialen en achternaam
b) adresgegevens
c) e-mailadres (voor zover bekend)

2.2 De VHLHB verwerkt de in artikel 2, sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor contact met betrekking tot het lidmaatschap van de VHLHB;
b) uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de periodiek van de VHLHB
(de Lek en Huibert Kroniek) en voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de VHLHB georganiseerde activiteiten;
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

Gebruik e-mailadres
Indien u wilt dat uw mailgegevens niet gebruikt worden voor de in artikel 2 sub 2.2 genoemde doeleinden, kunt u dat kenbaar maken aan de onder artikel 1 genoemde functionaris gegevensverwerking.

3. Bewaartermijnen
3.1 De VHLHB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de VHLHB de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.
In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VHLHB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VHLHB gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de VHLHB. Met de bewerkers heeft de VHLHB een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van de bewerkers van de VHLHB.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en overig vragen
5.1 Via de functionaris gegevensbescherming kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
De VHLHB zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de VHLHB uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. De VHLHB zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de VHLHB u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de VHLHB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.