Uit oude couranten van 1934 (4)

KRONIEK
2004-4

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

J.P. de Leeuw

Hei- en Boeicop

Bericht van 13-10-1934
 • Brug “De Bossche Heul” zal worden afgebroken en vervangen door een moderne betonbrug. Met name voor degenen die van het vaarwater gebruik maken is dit een enorme verbetering.
Bericht van 17-10-1934
 • Donderdag der vorige week zag men vele inwoners buiten hun woningen verschijnen, alsof er iets bijzonders aan de hand was. Het betrof slechts een 9-tal militairen die, vergezeld van de rijks- en gemeentepolitie, vanaf Zwaanskuikenbrug door ons dorpje trokken. Op onderzoek uitgaande bleek het volgende: Zooals reeds eerder in dit nummer vermeld, werd door J. de W. in de polder een granaatkartets opgebaggerd, vermoedelijk afkomstig van de in 1917 aan “De Blauwbijl” gehouden schietoefening. Dit werd doorgegeven aan de militaire autoriteiten te Gorinchem. Nadat deze eerst eens poolshoogte hadden genomen of het wel een heusche granaat was, en dit inderdaad bleek, werd besloten, dit gevaarlijke voorwerp door middel van een electrische vonk, waarvoor een lading springstof die tevoren onder het projectiel was gelegd ter ontploffing, onschadelijk te maken, wat dan ook Donderdagmiddag is geschied. Met een hevige knal vloog het zaakje de lucht in en was er daarna, behalve een flink gat in de grond, van het gevaarlijke voorwerp zelfs geen spoor meer te vinden. De springstof had dus zijn uitwerking niet gemist.
  Zij nog vermeld, dat aan het onschadelijk maken dezer granaat hun medewerking hebben verleend: een 1e luitenant, 3 adjudant-onderofficieren, 1 sergeant-majoor, 3 sergeant-onderofficieren en 1 korporaal. Behalve dit gezelschap was er nog een motor-barcas van de Torpedo aan het Merwedekanaal gemeerd die de nodige matrialen had aangevoerd, waar zich nog aan boord bevond een korporaal-machinedrijver en een adjudant-vuurwerker.
Bericht van 24-10-1934
 • Wegens huwelijk, heeft Mej. A.A. Schouten, wijkzuster van het Groene Kruis alhier en te Lexmond, tegen 1 Januari a.s. ontslag gevraagd. Stond men aanvankelijk bij haar benoeming er wel wat schuchter tegenover, in tijd van nood een vreemde in huis te halen, reeds bij eerste verpleging had zij haar onmisbaarheid getoond en was al ras bekend op welk een kundige wijze zij patiënten behandelde, waardoor veel leed werd verzacht. Behalve dit voornaamste, wist zij ook haar zachten en aan-genamen omgang zich spoedig in te burgeren, waardoor het velen zal spijten, dat zuster Schouten ons gaat verlaten. Naar men verneemt, heeft het bestuur van het Groene Kruis alhier besloten de nieuw te benoemen verpleegster te Lexmond ook voor deze gemeente te benoemen. In het belang van hen, die deze onmisbare hulp van noode hebben, is het te hopen, dat de opvolgster de voetsporen zal mogen drukken van haar voorgangster.
Bericht van 27-10-1934
 • De installatie van onzen nieuwen Burgemeester is thans definitief vastgesteld. Donderdag 1 November a.s. zal er een openbare vergadering van den gemeenteraad worden belegd, alwaar Zijn EdelAchtb. te omstreeks 11 uur v.m. zal worden geïnstalleerd. Voor deze gelegenheid zal het tusschenschot tusschen raad-kamer en café worden verwijderd, zoodat een ruime zaal wordt verkregen, waardoor een ieder in de gelegenheid zal worden gesteld deze plechtigheid bij te wonen.
Bericht van 17-11-1934
 • Aan de werkelozen in de gemeente is een steenkolenbon uitgereikt van fl. 1,00, dit boven hun uitkering.
Bericht van 21-11-1934
 • Publicatie van een burgemeesterslijst vanaf 1818 die luidt als volgt:
  1818-1824      Luijken;                  1868-1872     A.J. Goudriaan;
  1925-1830     P. Hoolboom;         1872-1892     W.N.J. van Slijpe;
  1831-1843     Fr. v/d Berg Pzn.;  1893-1934     J. Pot;
  1848-1852     W. Rooseboom;     1934-19          D.C. de Leeuw.
  1853-1867     J. Hoolboom;

Lexmond

Berichten van 3-10-1934
 • Wie niet hooren wil… De heer S. uit Meerkerk, die eenige weken geleden op sommatie van den Rijksveldwachter O. alhier, om van zijn rijwiel af te stappen, deze trachtte te ontrijden, doch door genoemden veldwachter werd achterhaald en naast een be-keuring voor het rijden zonder licht, zich ook voor de Rechtbank te Utrecht moest verantwoorden, werd wegens het niet opvolgen van een bevel van een Rijksveldwachter veroordeeld tot f 15,00 of 5 dagen hechtenis.
 • Het haantje van den toren. Bij reparatie aan den torenspits bleek de haan van den toren niet meer voldoende vast te staan en werd besloten, hierin verbetering aan te brengen; doch alvorens daartoe over te gaan, moest deze eerst worden verwijderd. Terwijl men daarmede bezig was, is het geheele stel omlaag gekomen. Waarmede bewezen werd, hoe noodig hier ingegrepen moest worden.
Bericht van 10-10-1934
 • Lijk gevonden. Zaterdagmorgen ontdekte men in de langs den Rijksweg liggende wetering nabij de hofstede, bewoond door den heer D. van Dijk in Lakerveld, een lijk van een manspersoon. Bij onderzoek bleek het te zijn de heer A. Sterk uit Meerkerk, welke aldaar vermoedelijk reeds den vorigen avond tengevolge van de duisternis te water is geraakt en verdronken
Berichten van 17-10-1934
 • Benoeming Burgemeester. Tot burgemeester dezer gemeente is benoemd de E.A. heer S. Hoogenboom, tevens burgemeester te Vianen. Te Hei- en Boeicop is als zoodanig benoemd de E.A. heer D.J. de Leeuw, tevens burgemeester te Schoonrewoerd.
 • “Excelsior”. Het fanfarecorps “Excelsior”, dat na het overlijden van haar directeur, den heer H. Rietschel, wegens gebrek aan leden haar repetities geruimen tijd heeft gestaakt, is thans hier-mede weer begonnen. Er schijnt weer nieuwe lust te komen tot het beoefenen van deze kunst. Voorloopig dirigeert de voorzitter, de heer H.J. Brokking, die door den loop der jaren zich een waar enthousiast en trouw beoefenaar der muziek heeft getoond.
 • Een met bloemkool beladen vrachtauto met aanhang-wagen uit Noord-Holland passeerde Vrijdag het nieuwe weggedeelte in Kortenhoeven, toen de aanhangwagen losraakte en de mooie bloemkool over den weg rolde. Bloemkool hier, bloemkool daar en bloemkool overal…. De aanhangwagen was nogal beschadigd en ’t heeft eenigen tijd geduurd eer de reis weer kon worden vervolgd. De chauffeur, die geen letsel door dit ongeval had bekomen, vertelde onder den indruk van den schrik, dat dit voertuig enkele weken van te voren ook al een dergelijke narigheid had veroorzaakt.
Berichten van 14-11-1934
 • Bij den agent van Arbeidsbemiddeling staan 29 werkeloozen ingeschreven.
 • Zaterdag j.l. werd op de polder Lexmond een drijfjacht gehouden, waarbij 91 stuks wild werd bemachtigd, waarbij ook thans weer een ree.
 • Door de besturen van “Het Groene Kruis”, afd. Leerdam en Hei- en Boeicop is als wijkverpleegster benoemd, Zuster A.M. van Leeuwen van Nieuwaal.
 • Tot machinist op het motorgemaal van den polder Achthoven alhier is door het Bestuur benoemd de heer H. van Dijk, alhier.
 • Door B. en W. is voor de benoeming tot Gem.-Secr. dezer gemeente het volgende tweetal aanbevolen: A. Kooijman, tijdel. Secr.; 2. Frans de Jong, gem.-ontvanger.
Bericht van 5-2-1934
 • Onder buitengewoon groote belangstelling had j.l. maandag op de begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van Ds. Adr. T. Vink, in leven predikant der Ned. Herv. Kerk. Zoowel vanuit Vleuten als vanuit Angeren waren velen tegenwoordig om den predikant, die eerstgenoemde gemeente 29 jaren en zijn laatste gemeente 6 jaren met groote trouw en nauwgezetheid heeft gediend, de laatste eer te bewijzen. Ook uit onze gemeente was de belangstelling zeer groot: de baar werd alzoo door eenige honderden gevolgd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *