Uit oude couranten van 1937 (2)

KRONIEK
2007-2

UIT ‘DE LEERDAMMER’ VAN 70 JAAR GELEDEN

H. de Rooij

Hei- en Boeicop

Bericht van 03-04-1937
 • Maandagmiddag bestond er van de zijde van het publiek veel belangstelling voor het groote aantal wandelaars, dat deelnam aan den wandelmarsch, uitgeschreven door de Meerkerksche club. De deelnemers hadden de route gekozen vanuit de richting Meerkerk langs het Merwedekanaal in deze gemeente, om over de Zwaanskuikenbrug hun tocht te vervolgen. Op den hoek van genoemde brug stond een auto geposteerd van Nutrica chocomel-fabriek te Zoetermeer, met het doel, de tippelaars gratis te onthalen op een heerlijke beker chocomel. Dat dit voor de ruim 400 tippelaars op hoogen prijs werd gesteld, bleek wel uit de hoera’s, die werden uitgebracht op den leverancier van de chocomel. Een en ander had veel bekijks.
Berichten 17-04-1937
 • Woensdagmiddag j.l. is alhier het huwelijk voltrokken tusschen den 74-jarigen bruidegom en de 24-jarige bruid. Doordat er weinig of geen gerucht aan deze plechtigheid was gegeven, had dit huwelijk zo goed als ongemerkt plaats.
 • Dinsdagmiddag deze week werden de eerste verkiezingsklanken in ons dorpje waargenomen. Een roode auto , die zich op enkele plaatsen in onze gemeente opstelde, gaf eerst enige muziek te hooren, waarna een korte doch luide verkiezingsspeech ten gehoore werd gebracht door middel van gramofoonplaten, waarna enkele vlugschriften werden verspreid. Een en ander ging uit van de N.S.B. en genoot geringe belangstelling.
Bericht 08-05-1937
 • E. Kok-de Wildt†. De vorige week ging de tijding door de gemeente, dat mej. de wed. C. Kok plotseling was overleden. Op 64-jarige leeftijd werd deze flinke vrouw uit haar bedrijf, waarvoor zij leefde, weggerukt. Velen zullen deze vrouw, die ver in den omtrek bekend stond om haar goede hart, en die steeds voor iedereen klaar stond, missen. Maandagmorgen had de plechtige bijzetting plaats in de grafkelder op de algemeene begraafplaats, Zeer velen woonden deze plechtigheid bij. Onder het luiden der klok, schreed de stoet vanaf het sterfhuis naar de laatste rustplaats van de doode, Een 12-tal auto’s, met rouw omfloerste lantaarns, volgde de lijkauto, waarachter nog velen te voet volgden. Langs den weg sloegen velen de droeve stoet gade, terwijl een groote menigte zich nabij de begraafplaats had opgesteld om een laatste groet aan de overledene te brengen. Nadat de kist met het stoffelijk overschot was bijgezet, nam Ds. E. Schimmel van Ameide, aan wien de leiding was opgedragen, het woord. Spr. schetste hoe broos het leven is. Te midden van haar werk, aldus spr. is deze vrouw uit het leven plotseling opgeroepen, een vrouw, van wien niets dan goed gezegd kan worden. Nadat spr. nog woorden van troost tot den broeder en de familie van de overledene gesproken had, en na nog een laatste blik in den grafkelder geworpen te hebben, verliet men diep onder den indruk den doodenakker.
Bericht 27-05-1937
 • Zondagavond verschenen er, komende uit oostelijke richting, een groot aantal luchtballonnen die alle bemand waren. Een dezer ballonnen zweefde zoo laag over onze gemeente, dat een gesprek met de luchtvaarders gevoerd kon worden, wat inderdaad heeft plaatsgehad. Geïnformeerd werd door de bemanning naar de richting Amsterdam. Een vliegmachine, die vermoedelijk de ballonnen controleerde, circuleerde om verschillende ballons, wat een fraai gezicht opleverde. Door een groot aantal wielrijders uit omliggende plaatsen werden de ballons gevolgd, wat een buitengewone drukte in ons dorpje teweeg bracht.
Bericht 08-06-1937
 • Duur gras. Bij de Vrijdagmorgen j.l. gehouden verpachting van hooigras en naweiden door de notarissen Koedam en Cambier van Nooten van Vianen, in het oude Rechthuis, alhier, gingen de aangeboden perceelen vlug van de hand en werden belangrijk hoogere prijzen besteed als vorig jaar. De percelen van de Diaconie en Groote Armen alhier brachten ruim 30% meer op, die der gemeente 33% van het Manhuis te Vianen zelfs 45%, terwijl de overige perceelen van 20 tot 40% meer opbrachten als vorig jaar. Het grasgewas staat weliswaar goed voor, doch geldt dit nog niet voor bewijs, dat de hooge pachten door de kwantiteit gedekt zullen worden.
Bericht 30-06-1937 (De Vijfheerenlanden)
 • Thans is men gereed gekomen met het leggen van telefoonkabels door het Merwedekanaal alhier. Een en ander staat in verband met de automatisering van de telefoon en brengt tevens het voordeel dat men thans direct de gemeente Lexmond zal kunnen bereiken, wat voorheen langs een omweg moest gebeuren.

Lexmond

Bericht van 15-04-1937
 • Lange vingers. Terwijl P. H. Kz. Zondagavond in café “Landzicht” vertoefde en zijn rijwiel in een prieeltje gezet had, hebben onbekenden van de gelegenheid gebruik gemaakt om het karretje in te pikken. Toen H. later naar buiten kwam was de fiets foetsie en de aanvankelijke hoop met een grap te doen te hebben, maakte spoedig plaats voor de zekerheid van diefstal. De politie stelt een onderzoek in.
Bericht van 29-04-1937
 • Optocht met concert. Zooals reeds eerder gemeld, zal er Vrijdag a.s. ter eere van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana een concert worden gegeven waaraan medewerken: de muziekver. “Excelsior”, de Chr. Zangvereen. “Hosanna” en het Chr. Kinderkoor “Het Nachtegaaltje”. Het concert zal worden voorafgegaan door een optocht door onze dorpskom met muziek te geven door “Excelsior”. Het programma van “Excelsior” staat geheel in het teken van den dag en luidt als volgt:

Wilhelmus.
Lippe Detmold-marsch.
Nederl. School- en Volksliederenpotpourri.
Onze Infanterie.
Wien Neerlands bloed.
Pauze
Holland jubelt (marsch).
Neerlands vlag (marsch).
Daar komen ze aan.
Sarie Mareis.
Jubileum-Marsch.
Wilhelmus.
Wanneer het weer meewerkt, twijfelen we er niet aan of de
belangstelling zal zeer groot zijn.

Berichten van 27-05-1937
 • Daling luchtballon. Ook in onze gemeente daalde j.l. Zondag een van de 11 Duitse luchtballons, welke Zondag over ons land kwamen. Het was tegen 9 uur, toen de ballon “Roland” uit Bremen (D) in Achthoven in de z.g. “Kikvorsch” daalde. Spoedig was er politie aanwezig, wat met de groote toeloop van publiek zeer gewenscht was. De ballon bevatte drie luchtvaarders, zijnde de heer Schutt (kommandant), Schubert en Winter. Dezen zijn ’s avonds naar Utrecht gegaan, waarheen ook de ballon per vrachtauto is getransporteerd, om vandaar per trein Maandag naar Dusseldorf te reizen.
 • Alhier zijn eenige nieuwe leege petroleumbussen gevonden. Inlichtingen verstrekt de gem. veldwachter.
 • Het fruit. De buitengewoon veel belovende vruchtboomen hebben ons in de gestelde verwachting wel teleurgesteld. De peren staan er over ’t algemeen maar dun op, terwijl ook de goudreinetten zeer weinig vrucht zetten. Ook de kersen zijn matig bezet. Wellicht dat de latere appels het beter zullen doen, want een en ander is een gevolg van het zeer onregelmatige weer, waarvan de nu bloeiende soorten nog niet te lijden hebben gehad.
 • Zilveren jubileum W.K. Haafkens. Op Vrijdag 4 Juni a.s. hoopt de heer W.K. Haafkens, hoofd der School met den Bijbel alhier, den dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar te Huizen zijn loopbaan als onderwijzer begon. Aangezien de jubilaris in Lexmond en omgeving zeer gezien is en aan talrijke vereenigingen leiding geeft, zal het hem dien dag ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *